تغییر زبان نمایش

می توانید زبان و چیدمان صفحه کلیدی را که در نمایشگر صفحه لمسی نشان داده می شود تغییر دهید. اگر زبان را مکرراً تغییر می دهید، راحت تر است که از دکمه <Switch Language/Keyboard> استفاده کنید. برای نمایش این دکمه روی نمایشگر صفحه لمسی، مراحل زیر را دنبال کنید.

تغییر زبان نمایش و چیدمان صفحه کلید

1
 (Settings/Register‎) را فشار دهید.
2
<Preferences>‏  <Display Settings>‏  <Switch Language/Keyboard> را فشار دهید.
3
زبانی را از فهرست انتخاب کنید و <OK> را فشار دهید.
می توان چیدمان صفحه کلید را برای برخی از زبان ها تغییر داد. پس از انتخاب زبان، <Set> را فشار دهید، نوع چیدمان را انتخاب کنید و <OK> را فشار دهید.

نمایش دکمه <Switch Language/Keyboard> در نمایشگر صفحه لمسی

1
 (Settings/Register‎) را فشار دهید.
2
<Preferences>‏  <Display Settings>‏  <Display Switch Language/Keyboard Button> را فشار دهید.
3
<On‎>‏  <OK‎> را فشار دهید.
اگر آن را روی <On> تنظیم کنید، در پایین نمایشگر صفحه لمسی نشان داده می شود. می توانید با فشار دادن دکمه <Switch Language/Keyboard>، انتخاب زبان دلخواه از فهرست و فشار دادن <OK>، زبان فعلی را به زبان دیگری تغییر دهید.
می توانید زبان نمایش را برای هر کدام از کاربران واردشده به سیستم تغییر دهید. سفارشی سازی ظاهر صفحه نمایش و شرایط عملیاتی
838E-057