فراخوانی تنظیمات

ثبت تنظیمات کپی که اغلب استفاده می شوند کمک می کند که تنظیمات به سادگی در صورت نیاز فراخوانده شوند. ثبت ترکیب عملکردهای پرکاربرد
838E-075