Inner Finisher-L

اندازه های کاغذ
کاغذ موجود برای واحد اصلی (اندازه های کاغذ پشتیبانی شده)
وزن کاغذ
‏52 گرم/متر مربع تا 300 گرم/متر مربع
نوع کاغذ
کاغذ موجود برای واحد اصلی (انواع کاغذ پشتیبانی شده)‎‏*1
ظرفیت هر سینی ‎‏*2
سینی بالا (سینی B)
50 برگ (‏75 گرم/متر مربع / ‏64 گرم/متر مربع) (یا ارتفاع 5.2 میلی متر)
45 برگ (‏80 گرم/متر مربع) (یا ارتفاع 5.2 میلی متر)
سینی پایین (سینی A)
حالت بدون مرتب کردن/مرتب کردن/گروه بندی:
A6R: 30 صفحه
A4، ‏B5، ‏A5، ‏A5R، ‏LTR، ‏STMT، ‏STMTR، ‏EXEC و 16K: 500 برگ (یا ارتفاع 52 میلی متر)
320 میلی متر‏ x ‏‏450 میلی متر (SRA3)، ‏305 میلی متر‏ x ‏‏457 میلی متر، ‏A3، ‏B4، ‏A4R، ‏B5R، ‏11 اینچ‏ x ‏‏17 اینچ، LGL، ‏LTRR، ‏8K، و 16KR: 250 برگه یا ارتفاع 26 میلی متر
پاکت نامه: 10 برگه
حالت بدون مرتب کردن، مرتب کردن/گروه بندی با اندازه های کاغذ مختلف:
ترکیب A4 ،B5، و LTR: 500 برگ (یا ارتفاع 52 میلی متر)
همه سایر ترکیبات: 250 برگه یا ارتفاع 26 میلی متر
حالت مرتب کردن + افست و گروه بندی + افست:
A4، ‏B5، ‏LTR، ‏EXEC، و 16K: 500 برگ (یا ارتفاع 52 میلی متر)
A3، ‏B4، ‏A4R، ‏11 اینچ‏ x ‏‏17 اینچ، LGL، ‏LTRR، و 8K: 250 برگه یا ارتفاع 26 میلی متر
حالت منگنه (گوشه/دوتایی):
A4، ‏B5، ‏LTR، ‏EXEC، و 16K: 30 مجموعه یا ارتفاع 52 میلی متر
A3، ‏B4، ‏A4R، ‏11 اینچ‏ x ‏‏17 اینچ، LGL، ‏LTRR، و 8K: 30 مجموعه یا ارتفاع 26 میلی متر
حالت منگنه (Eco):
A4 ،B5 ،LTR و 16K: 30 مجموعه یا ارتفاع 52 میلی متر
A3 ،B4 ،11"‏ x ‏17" و 8K: 30 مجموعه یا ارتفاع 26 میلی متر
منگنه
حداکثر ظرفیت منگنه ‎‏*3
منگنه (گوشه/دوتایی)‎‏*4:
A4، ‏B5، ‏LTR، ‏EXEC، و 16K:
50 برگه (52 گرم/مترمربع تا 90 گرم.مترمربع)
30 برگه (91 گرم/مترمربع تا 105 گرم.مترمربع)
2 برگه (106 گرم/مترمربع تا 256 گرم.مترمربع)
A4R و LTRR:
40 برگه (52 گرم/مترمربع تا 90 گرم.مترمربع)
30 برگه (91 گرم/مترمربع تا 105 گرم.مترمربع)
2 برگه (106 گرم/مترمربع تا 256 گرم.مترمربع)
A3 ،B4،‏ 11اینچ x‏ 17اینچ، LGL، و 8K:
30 برگه (52 گرم/مترمربع تا 90 گرم.مترمربع)
20 برگه (91 گرم/مترمربع تا 105 گرم.مترمربع)
2 برگه (106 گرم/مترمربع تا 256 گرم.مترمربع)
منگنه (Eco):
همه اندازه ها:
10 برگه (52 گرم/مترمربع تا 64 گرم.مترمربع)
8 برگه (65 گرم/مترمربع تا 81.4 گرم.مترمربع)
6 برگه (82 گرم/مترمربع تا 105 گرم.مترمربع)
منگنه دستی‎‏*5:
همه اندازه ها:
حدود 50 برگه (52 گرم/مترمربع)
حدود 45 برگه (64 گرم/مترمربع)
حدود 40 برگه (80 گرم/مترمربع و 75 گرم/مترمربع)
پانچ کردن (وقتی واحد پانچ کننده داخلی متصل شده است)
اندازه های کاغذ
دو/چهار سوراخ:
دو سوراخ: A3، ‏B4، ‏A4، ‏A4R، ‏B5، ‏B5R، ‏A5، ‏17 اینچ‏ x ‏11 اینچ، ‏LGL، ‏LTR، ‏LTRR، ‏EXEC، ‏8K، 16KR و ‏16K
چهار سوراخ: A3 ،A4، ‏11 اینچ x‏ 17 اینچ، LTR،‏ EXEC‏، 8K، و 16K
چهار سوراخ:
چهار سوراخ: A3، ‏B4، ‏A4، ‏A4R، ‏B5، ‏B5R، ‏A5، ‏17 اینچ‏ x ‏11 اینچ، ‏LGL، ‏LTR، ‏LTRR، ‏EXEC، ‏8K، 16KR و ‏16K
وزن کاغذ
52 گرم/مترمربع تا 300 گرم/مترمربع
سوراخ کردن
دو/چهار سوراخ، یا چهار سوراخ
ابعاد (طول‏ x ‏عرض‏ x ‏ارتفاع)
469 میلی‌متر‏ x ‏525 میلی‌متر‏ x ‏225 میلی‌متر
وزن
حدود 9.1 کیلوگرم (حدود 13.3 کیلوگرم (وقتی واحد پانچ کننده داخلی متصل شده باشد))
فضای نصب شامل واحد اصلی
(عرض‏ x ‏عمق)
1284 میلی‌متر‏ x ‏687 میلی‌متر (وقتی Copy Tray-T و واحد پانچ کننده داخلی متصل شده باشند و سنی های فرعی باز شده باشند)
*1 به استثنای نازک 2 (چاپ دو رو)، سنگین 7 (با عرض 216 میلی متر یا بیشتر)، روکش دار یک طرفه 5 (با عرض 216 میلی متر یا بیشتر)، و روکش دار دو طرفه 5 (با عرض 216 میلی متر یا بیشتر)
*2 فقط برای کاغذ ‏80 گرم/متر مربع / ‏75 گرم/متر مربع / ‏64 گرم/متر مربع در سایر موارد ظرفیت فرق می کند.
*3 زمانی که کارتریج منگنه استاندارد وصل است. (ممکن است بسته به نوع و وزن کاغذ، حداکثر ظرفیت منگنه فرق داشته باشد.)
*4 حداکثر تا 2 برگه برای کاغذهای روکش دار.
*5 ضخامت کاغذ 4.0 میلی متر یا کمتر است.
838E-02X