کاغذ موجود

انواع کاغذی که با این دستگاه می توان استفاده کرد در جدول زیر نشان داده شده است. برای کاغذ موجود با گزینه های همراه، مشخصات گزینه های مربوطه را مشاهده کنید. همچنین، اقدامات احتیاطی در خصوص استفاده از کاغذ را در نظر داشته باشید.

اندازه های کاغذ پشتیبانی شده

اندازه های کاغذ
منبع کاغذ (استاندارد)
منبع کاغذ (اختیاری)
کشوی کاغذ 1
کشوی کاغذ 2
سینی چندمنظوره
Cassette Feeding Unit-AW
A4
A4R
-
A3
-
A5
A5R
A6R
B4
-
B5
B5R
-
305x457 میلی متر
-
320x450 میلی متر
(SRA3)
-
-
*1
-
16K
16KR
-
8K
-
LTR
LTRR
-
LGL
-
11x17
-
STMT
-
-
-
STMTR
EXEC
فاقد اندازه
(98.4 میلی متر‏ x ‏‏139.7 میلی متر تا 320 میلی متر 457.2‎ x‏ میلی متر)
-
-
-
اندازه سفارشی
(98.4 میلی متر‏ x ‏‏139.7 میلی متر تا 320 میلی متر 457.2‎ x‏ میلی متر)
*2
*3
*3
No.10
(COM10)
-
-
ISO-C5
-
-
DL
-
-
Monarch
-
-
Nagagata 3
-
Yougatanaga 3
-
Kakugata 2
-
-
اندازه سفارشی (پاکت نامه)
-
-
*4
-
*1 شما نمی توانید از انواع کاغذهای سنگین 7، روکش دار یک طرفه 5، و روکش دار دو طرفه 5 استفاده کنید.
*2 می توانید از محدوده تنظیمات اندازه سفارشی از 148.0 ×‏ 105.0 میلی متر تا 297 ×‏ 215.9 میلی متر استفاده کنید.
*3 می توانید از محدوده تنظیمات اندازه سفارشی از 148.0 ×‏ 105.0 میلی متر تا 304.8 ×‏ 457.2 میلی متر استفاده کنید.
*4 می توانید از محدوده تنظیمات اندازه سفارشی از 98.0 ×‏ 98.0 میلی متر تا 320.0 ×‏ 457.2 میلی متر استفاده کنید.
اندازه های کاغذ که توسط این دستگاه پشتیبانی می شوند
طرف "عمودی" و طرف "افقی" کاغذ

انواع کاغذ پشتیبانی شده

می توانید برای این دستگاه از کاغذ بدون کلر استفاده کنید.
نوع کاغذ
وزن کاغذ
منبع کاغذ (استاندارد)
منبع کاغذ (اختیاری)
کشوی کاغذ 1
کشوی کاغذ 2
سینی چندمنظوره
Cassette Feeding Unit-AW
نازک 2
52 تا 59 گرم/مترمربع
‎‏*1
نازک 1
60 تا 63 گرم/مترمربع
ساده 1
64 تا 75 گرم/مترمربع
ساده 2
76 تا 90 گرم/مترمربع
ساده 3
91 تا 105 گرم/مترمربع
سنگین 1
106 تا 128 گرم/مترمربع
سنگین 2
129 تا 150 گرم/مترمربع
سنگین 3
151 تا 163 گرم/مترمربع
سنگین 4
164 تا 180 گرم/مترمربع
سنگین 5
181 تا 220 گرم/مترمربع
سنگین 6
221 تا 256 گرم/مترمربع
سنگین 7 ‎‏*2
257 تا 300 گرم/مترمربع
-
-
-
بازیافتی 1 ‎‏*3
64 تا 75 گرم/مترمربع
بازیافتی 2 ‎‏*3
76 تا 90 گرم/مترمربع
بازیافتی 3 ‎‏*3
91 تا 105 گرم/مترمربع
از قبل پانچ شده 1
64 تا 75 گرم/مترمربع
از قبل پانچ شده 2
76 تا 90 گرم/مترمربع
کاغذ شفاف ‎‏*4
121 تا 220 گرم/مترمربع
برچسب ها
118 تا 185 گرم/مترمربع
-
-
-
رنگی
64 تا 82 گرم/مترمربع
اوراق بهادار
83 تا 99 گرم/مترمربع
کاغذ کالک ‎‏*5
64 تا 99 گرم/مترمربع
-
-
-
روکش دار یک طرفه 1 ‎‏*5
106 تا 128 گرم/مترمربع
-
-
-
روکش دار یک طرفه 2 ‎‏*5
129 تا 163 گرم/مترمربع
-
-
-
روکش دار یک طرفه 3 ‎‏*5
164 تا 220 گرم/مترمربع
-
-
-
روکش دار یک طرفه 4 ‎‏*5
221 تا 256 گرم/مترمربع
-
-
-
روکش دار یک طرفه 5 ‎‏*5*2
257 تا 300 گرم/مترمربع
-
-
‎‏*6
-
روکش دار یک طرفه 2 ‎‏*5
106 تا 128 گرم/مترمربع
-
-
-
روکش دار دو طرفه 2 ‎‏*5
129 تا 163 گرم/مترمربع
-
-
-
روکش دار دو طرفه 3 ‎‏*5
164 تا 220 گرم/مترمربع
-
-
-
روکش دار دو طرفه 4 ‎‏*5
221 تا 256 گرم/مترمربع
-
-
-
روکش دار دو طرفه 5 ‎‏*2*5
257 تا 300 گرم/مترمربع
-
-
‎‏*6
-
سربرگ 1
64 تا 75 گرم/مترمربع
سربرگ 2
76 تا 90 گرم/مترمربع
سربرگ 3
91 تا 105 گرم/مترمربع
سربرگ 4
106 تا 128 گرم/مترمربع
سربرگ 5
129 تا 150 گرم/مترمربع
سربرگ 6
151 تا 163 گرم/مترمربع
سربرگ 7
164 تا 180 گرم/مترمربع
پاکت نامه
75 تا 105 گرم/مترمربع
-
کارت پستال
164 تا 220 گرم/مترمربع
*1 وقتی Media Adjustment kit-A اختیاری وصل شده باشد، موجود نیست.
*2 شما نمی توانید از 320 میلی متر‏ x ‏‏450 میلی متر (SRA3) استفاده کنید.
*3 می توانید از کاغذ 100% بازیافتی استفاده کنید.
*4 می توانید از کاغذ A4 یا LTR شفاف استفاده کنید.
*5 هنگام قرار دادن این نوع کاغذ در سینی چندمنظوره، هر بار تنها یک کاغذ را وارد کنید.
*6 به Media Adjustment kit-A اختیاری نیاز است.

کاغذ موجود برای کپی دو رو/چاپ دو رو

هنگام انجام کپی دو رو یا چاپ دو رو، از کاغذهایی استفاده کنید که معیارهای زیر را داشته باشند.
اندازه کاغذ:
305 میلی متر‏ x ‏‏457 میلی متر، A3، ‏B4، ‏A4، ‏A4R، ‏B5، ‏B5R، ‏A5R، ‏11 اینچ‏ x ‏‏17 اینچ، LGL، ‏LTR، ‏LTRR، ‏STMTR، ‏EXEC، ‏8K، ‏16KR، ‏16K، و اندازه های سفارشی (139.7 میلی متر‏ x ‏‏182 میلی متر تا 304.8 میلی متر‏ x ‏‏457.2 میلی متر)
نوع کاغذ:
نازک 1 تا نازک 2، ساده 1 تا ساده 3، سنگین 1 تا سنگین 5، رنگی، بازیافتی 1 تا بازیافتی 3، از قبل پانچ شده 1 تا از قبل پانچ شده 2، کاغد باکیفیت، و سربرگ 1 تا سربرگ 7
وزن کاغذ:
52 گرم/مترمربع تا 220 گرم/مترمربع
اگر از کاغذ دیگری استفاده می کنید، از <2nd Side of 2-Sided Page> برای کپی/چاپ در پشت کاغذ چاپ شده استفاده کنید.

کاغذ ناموجود برای پرداخت

عملکردهای پرداخت هنگام کپی کردن یا چاپ روی کاغذهای A5R‏، A6R ،STMT ،STMTR ،‎، ‏305‎ میلی متر x‏ 457 میلی متر، 320.0 میلی متر‏ x ‏‏ 450.0 میلی متر (SRA3)، کاغذ فاقد اندازه، کاغذ شفاف، کاغذ کالک، برچسب ها، پاکت نامه یا کارت پستال موجود نمی باشد.

استفاده از کاغذ سنگین برای حالت کتابچه

اگر "سنگین 6" را برای جلد در <Booklet>تنظیم کرده باشید، نمی توانید از تنظیماتی به غیر از <Front Inside Cover> و <Back Inside Cover> برای کپی کردن یا چاپ کردن استفاده کنید.

اندازه های کاغذ قابل شناسایی به طور خودکار

کشوی کاغذ 1: A4, B5, A5, A5R, LTR, STMTR, EXEC, 16K
کشوی کاغذ 2: 305 میلی متر‏ x ‏457 میلی متر, A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5, A5R, A6R, 11"‏ x ‏17", LGL, LTR, LTRR, STMTR, EXEC, 8K, 16KR, 16K
Cassette Feeding Unit-AW: 305 میلی متر‏ x ‏457 میلی متر, A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5, A5R, A6R, 11"‏ x ‏17", LGL, LTR, LTRR, STMTR, EXEC, 8K, 16KR, 16K

موارد احتیاطی در مورد کاغذ

از انواع کاغذهای زیر استفاده نکنید
این کار موجب گیر کردن کاغذ یا دیگر مشکلات چاپ می شود.
کاغذ چین و چروک دار
کاغذ خمیده یا رول شده
کاغذ پاره
کاغذ مرطوب
کاغذ بسیار نازک
کاغذ کاهی نازک
کاغذ چاپ شده با چاپگر انتقال حرارت
پشت کاغذی که با چاپگر انتقال حرارتی چاپ شده است
کاغذ با بافت زیاد
کاغذ براق
هنگام کار با کاغذ
فقط از کاغذی استفاده کنید که به طور کامل با محیطی که دستگاه نصب شده مطابقت دارد. استفاده از کاغذی که تحت رطوبت یا دمای متفاوت نگهداری شده، ممکن است موجب گیر کردن کاغذ یا کیفیت ضعیف چاپ شود.
استفاده و نگهداری از کاغذ
توصیه می کنیم که بلافاصله پس از باز کردن بسته، از کاغذها استفاده کنید. کاغذهای باقیمانده را در بسته بندی اصلی شان بگذارید، و آنها را روی سطح صاف نگه دارید.
کاغذها را در بسته بندی اصلی شان نگه دارید تا از مرطوب شدن یا خشک شدن کاغذ جلوگیری شود.
کاغذ را به گونه ای نگهداری نکنید که موجب تا خوردن یا خم شدن آن شود.
کاغذ را به صورت عمودی نگه ندارید یا با حجم زیاد دسته بندی نکنید.
کاغذ را در مقابل نور مستقیم آفتاب، یا در مکانی که در معرض رطوبت، خشکی یا تغییرات زیاد در دما یا رطوبت است قرار ندهید.
زمان چاپ روی کاغذی که جاذب رطوبت است
ممکن است از محل خروجی کاغذ بخار ساطع شود یا در اطراف ناحیه خروجی کاغذ قطره های آب تشکیل شود. این موارد که زمان ایجاد حرارت از ثابت شدن تونر روی کاغذ ایجاد می شود و در کاغذ رطوبت ایجاد می کند که به صورت بخار ساطع می شود غیرمعمول نیستند (بیشتر در دماهای پایین اتاق روی می دهد).

نگهداری کاغذ چاپ شده با دستگاه

هنگام کار و نگه داری کاغذهای چاپ شده با این دستگاه، موارد احتیاطی زیر را در نظر داشته باشید.

نگه داری کاغذ چاپ شده

کاغذ را روی سطح صاف نگه دارید.
کاغذها را همراه با موادی که از PVC (پلی ونیل کلرید) ساخته شده اند، مانند پوشه های شفاف نگه داری نکنید. تونر ممکن است ذوب شده و موجب شود که کاغذ به مواد حاوی PVC بچسبد.
کاغذها را به گونه ای نگهداری کنید که خم و چروکیده نشوند. این کار می تواند موجب بیرون آمدن تونر شود.
اگر می خواهید کاغذها را برای مدت طولانی نگه دارید (دو سال یا بیشتر)، آنها را در زونکن و غیره نگه دارید.
نگهداری طولانی مدت می تواند موجب تغییر رنگ کاغذ شود، که به نوبه خود موجب بی رنگ جلوه دادن چاپ می شود.
کاغذ را در مکان هایی با دمای بالا نگه داری نکنید.

وقتی خروجی چاپ را با چسب می چسبانید، مراقب باشید

دقت کنید که از چسب غیرمحلول استفاده کنید.
پیش از استفاده از چسب، آن را روی خروجی چاپ زائد امتحان کنید.
قبل از روی هم چیدن خروجی چاپ که با چسب چسبیده اند، بررسی کنید که چسب به طور کامل خشک شده باشد.
838E-02S