خالی کردن ضایعات پانچ در پرداخت کننده داخلی

1
درپوش سمت راست پرداخت کننده را باز کنید.
2
سینی ضایعات پانچ را بیرون بکشید.
دسته را نگه دارید، و به آرامی سینی را به سمت خودتان بیرون بکشید.
بعد از بیرون کشیدن سینی ضایعات پانچ تا نیمه، دست خود را زیر آن بگذارید و آن را به طور کامل بیرون بکشید.
3
ضایعات پانچ را خالی کنید.
4
سینی پانچ را به موقعیت اصلی خود بازگردانید.
سینی ضایعات پانچ را تا جایی که جلو می رود فشار دهید.
5
درپوش سمت راست پرداخت کننده را ببندید.
838E-01R