نگهداری از واحد اصلی

این بخش نگهداری و مدیریت دستگاه را توضیح می دهد؛ مانند تمیز کردن منظم و تعویض مواد مصرفی. همچنین سرویس نگهداری ارائه شده توسط Canon در این بخش توضیح داده می شود. برای اطلاع از اقدامات احتیاطی در حین نگهداری، به بخش "‏دستورالعمل های مهم ایمنی" در ‏آغاز به کار و استفاده از گزینه ها مراجعه کنید.

تمیز کردن اصلی

تعویض مواد مصرفی

838E-016