خالی کردن ضایعات پانچ

وقتی ضایعات پانچ در پرداخت کننده پر می شود، نمادی در پایین سمت راست صفحه نمایش داده می شود. برای خالی کردن ضایعات پانچ، نماد را فشار دهید و دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.
هنگام خالی کردن ضایعات پانچ، ممکن است خروجی کپی و چاپ به تجهیزات اختیاری وارد شود. زمان استفاده از تجهیزات اختیاری نصب شده در دستگاه مراقب باشید.
838E-01L