تعویض واحد درام

زمانی که عمر واحد درام رو به پایان باشد، پیامی در پایین صفحه به شما فرمان می دهد واحد درام نشان داده شده را تعویض کنید. برای تعویض واحد دارم، نماد پایین سمت راست صفحه را فشار دهید و دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.
واحدهای درام را در محلی دور از منابع نوری از جمله نور مستقیم خورشید قرار دهید.
واحد درام را در اتاقی خنک که سریعاً گرم می شود یا دارای تغییرات سریع دمایی است و باعث تشکیل قطرات آب در داخل دستگاه می شود (تقطیر) قرار ندهید.
تا زمانی که از طریق روش زیر به شما فرمان داده نشده است پوشش محافظ نارنجی رنگ را جدا نکنید.
برای شماره مدل واحد درام به قطعات تعویضی مراجعه کنید.
پیام تعویض واحد درام نشان داده شده در پایین صفحه بسته به قرارداد شما فرق می کند.
وقتی تعویض واحد درام به پایان رسید، <Close> را فشار دهید.

روش تعویض واحد درام

1
درپوش جلوی واحد اصلی را باز کنید.
2
درپوش واحد درام را باز کنید.
3
واحد درام را بیرون بکشید.
در حالی که مطابق شکل، واحد درام را با دست های خود نگه داشته اید، آن را بیرون بکشید.
واحد درام را کج نکنید. این کار موجب ریختن تونر در درام می شود.
4
واحد درام جدید را از جعبه آن بیرون بیاورید.
5
واحد درام جدید را نصب کنید.
6
پوشش محافظ را بردارید.
ابتدا لغزاننده واقع در سمت راست روکش محافظ نارنجی رنگ را به سمت پشت واحد اصلی فشار دهید تا جایی که دیگر نتواند جلوتر برود، و سپس روکش محافظ را بیرون بکشید.
پس از برداشتن پوشش محافظ، بررسی کنید که واحد درام به طور کامل به داخل واحد اصلی فشار داده شده باشد. عدم فشار دادن کامل واحد درام به داخل، موجب بدکار کردن آن می شود.
7
درپوش واحد درام را ببندید.
8
درپوش جلوی واحد اصلی را ببندید.
بعد از انجام تعویض، واحد درام استفاده شده را در کیسه ای که واحد درام جدید در آن است قرار دهید و آن را نگهداری کنید تا زمانی که فروشنده محلی یا نماینده خدمات برای جمع آوری مراجعه کند.
838E-01K