پر کردن منگنه ها برای پرداخت کننده داخلی

1
درپوش جلوی پرداخت کننده را باز کنید.
2
کارتریج منگنه را بیرون بکشید.
دسته سبز رنگ را بکشید تا قفل آزاد شود، و در حالیکه محفظه را مستقیم به بیرون می کشید، کمی آن را بالا بیاورید.
3
محفظه منگنه خالی را از کارتریج منگنه جدا کنید.
محفظه منگنه را در حول موقعیت نشان پیکان نگه دارید، و آن را در جهت پیکان خارج کنید.
4
محفظه منگنه جدید را از جعبه آن بیرون آورید.
5
محفظه منگنه جدید را در کارتریج منگنه قرار دهید.
صفحه بیرون آمده از انتهای جلویی محفظه منگنه را وارد کارتریج منگنه کنید، و محفظه منگنه را پایین بیاورید تا آن را در کارتریج منگنه قرار دهید.
6
دسته سبز رنگ روی کارتریج منگنه را نگه دارید و کارتریج را تا جایی که می شود به جلو فشار دهید.
7
درپوش جلوی پرداخت کننده را ببندید.
برای تغییر موقعیت منگنه ها، ممکن است منگنه زنی خالی به صورت خودکار انجام شود.
838E-01J