پر کردن منگنه ها

وقتی منگنه در پرداخت کننده تمام شود، نمادی در پایین سمت راست صفحه نشان داده می شود و از شما می خواهد منگنه را پر کنید. برای تعویض محفظه منگنه، نماد را فشار دهید و دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.
هنگام تعویض منگنه، ممکن است خروجی کپی و چاپ به تجهیزات اختیاری وارد شود. زمان استفاده از تجهیزات اختیاری نصب شده در دستگاه مراقب باشید.
برای دریافت اطلاعات درباره محفظه منگنه، به قطعات تعویضی مراجعه کنید.
می توانید مقدار فعلی منگنه باقیمانده را بررسی کنید.
بررسی مقدار منگنه باقیمانده
838E-01H