Inner 2way Tray-M

می توانید از عملکردهای پرداخت زیر استفاده کنید.
مرتب کردن
خروجی چاپ بر اساس ترتیب صفحات سند اصلی به چند دسته مرتب می شود.

Group
All printouts of the same original page are grouped together into sets.

Rotate 90 Degrees
Each printout group is rotated alternately in different directions.
می توانید Inner 2way Tray-M و Copy Tray-T را برای افزودن یک سینی خروجی اضافه نصب کنید. این کار برای استفاده از یک سینی خروجی متفاوت برای هر عملکرد، ازجمله عملکردهای کپی کردن، چاپ کردن، و فاکس، راحت است.

راهنمای سینی کاغذ خروجی

راهنمای سینی کاغذ خروجی را به سمت بالا کج کنید تا خروجی های چاپ را بگیرد.

سینی داخلی

کاغذ در سینی خروجی قرار می گیرد.

درپوش سمت راست واحد اصلی

هنگام خارج کردن کاغذی که در واحد اصلی گیر کرده است، این درپوش را باز کنید.
838E-02A