گزینه ها

قابلیت عملکرد دستگاه از طریق نصب گزینه هایی روی دستگاه قابل افزایش است.
برای کسب اطلاعات درباره تجهیزات اختیاری مرتبط با سیستم، به گزینه های سیستم مراجعه کنید.

گزینه های موجود

یافتن گزینه ها طبق اهداف خود

افزودن کشوهای کاغذ

برای بارگذاری کاغذ با پوشش ضخیم

برای استفاده از عملیاتی مانند تازدن و منگنه زدن، یا نصب سینی خروجی اضافه

برای مشاهده تجهیزات اختیاری که به شما در استفاده از عملیاتی مانند تازدن و منگنه کردن کاغذها کمک می کند، به تجهیزات اختیاری که از عملیات خاصی پشتیبانی می کنند مراجعه کنید

برای نصب درپوش به جای تغذیه کننده

استفاده از عملکرد تأیید اعتبار برای مدیریت کاربران بر اساس بخش

استفاده از ابزار پشتیبانی هنگام بستن تغذیه کننده

ایجاد فضا برای قرار دادن اسناد اصلی، و سایر موارد

استفاده از گزینه ها

اگر پرداخت کننده وصل است دستانتان در قسمتی از سینی که منگنه زدن انجام می شود قرار ندهید (نزدیک رولرها) چون می تواند منجر به آسیب شخصی شود.
انگشتان یا دستان خود را زمانی که پرداخت کننده در حال استفاده است روی پرداخت کننده قرار ندهید. این کار موجب آسیب شخصی یا آسیب به پرداخت کننده می شود.
هنگام برداشتن کاغذ از سینی پرداخت کننده، دست های خود را روی سینی خروجی پرداخت کننده قرار ندهید. ممکن است سینی به بالا حرکت کند و دست های شما گیر کند.
به جز کاغذ خروجی چیز دیگری در سینی های پرداخت کننده قرار ندهید، زیرا این کار به سینی ها آسیب می رساند.
ممکن است برخی از تنظیمات بسته به پیکربندی تجهیزات اختیاری نصب شده در دستگاه نشان داده نشوند.
838E-025