تجهیزات اختیاری

با ترکیب گزینه ها، می توانید به طور مؤثرتری از عملکردها استفاده کنید.

زمانی که Inner Finisher-L نصب است

Inner Finisher-L

می توانید مرتب کردن، گروه بندی و منگنه کردن (گوشه/دوبل) را با این گزینه انجام دهید. علاوه بر این، می توانید به صورت دستی با منگنه یا بدون منگنه دسته بندی کنید. Inner Finisher-L/Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D

Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D

اگر "Inner 2/4 Hole Puncher-D" یا "Inner 4 Hole Puncher-D" را در "Inner Finisher-L" نصب کردید، می توانید در خروجی چاپ سوراخ ایجاد کنید. Inner Finisher-L/Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D

وقتی سایر گزینه ها نصب شده باشند

Inner 2way Tray-M

با این گزینه کاغذ از دو مکان خارج می شود. Inner 2way Tray-M

Copy Card Reader

می توانید با استفاده از کارت خوان، مدیریت شناسه بخش را انجام دهید. Copy Card Reader

Copy Tray-T

با این گزینه کاغذ از دو مکان خارج می شود. Copy Tray-T

Utility Tray-B

این گزینه فضایی برای قرار دادن اسناد رسمی ارائه می دهد.

Platen Cover-Y

این گزینه، سند اصلی را روی صفحه شیشه ای در جای خود نگه می دارد. Platen Cover-Y
برای اطلاعات مربوط به ترکیب گزینه هایی که می توانند در دستگاه نصب شوند، با فروشنده یا نماینده خدمات تماس بگیرید.
ممکن است برخی از تنظیمات بسته به پیکربندی تجهیزات اختیاری نصب شده در دستگاه نشان داده نشوند.
838E-026