ADF Access Handle-A

این گزینه کمک می کند تغذیه کننده را ببندید.

دسته دسترسی به ADF

لبه دسته را به نوک تغذیه کننده قلاب کنید تا به آرامی بسته شود.
838E-02H