Copy Tray-T

می توانید از عملکردهای پرداخت زیر استفاده کنید.
مرتب کردن
خروجی چاپ بر اساس ترتیب صفحات سند به چند دسته مرتب می شود.
گروه بندی
همه خروجی های چاپ کاغذ سند اصلی مشابه با هم در مجموعه ها گروه بندی می شوند.
چرخش 90 درجه
هر گروه خروجی چاپ به طور متناوب در جهت های مختلف می چرخد.
تنها درصورتی می توانید از عملکرد چرخش 90 درجه استفاده کنید که Inner 2way Tray-M و Copy Tray-T به دستگاه وصل شده باشند.

سینی خروجی

خروجی چاپ به این سینی وارد می شود.

سینی فرعی

اگر کاغذ با اندازه بزرگی را چاپ می کنید، سینی فرعی را بیرون بکشید.
838E-02C