کاغذ در پرداخت کننده داخلی گیر می کند

1
درپوش راست واحد اصلی را باز کنید.
2
بررسی کنید کاغذ در ناحیه خروجی یا واحد دیگر گیر کرده است.
اگر کاغذ گیر کرد، به آرامی آن را در جهت پیکان بیرون بکشید.
3
درپوش سمت چپ پرداخت کننده را باز کنید.
4
اهرم را نگه دارید (  )، و پرداخت کننده داخلی را به سمت چپ بلغزانید.
5
بررسی کنید کاغذ در پرداخت کننده داخلی گیر کرده است یا خیر.
راهنمای ورودی را بالا بیاورید.
اگر کاغذ گیر کرد، به آرامی آن را در جهت پیکان بیرون بکشید.
راهنما را به موقعیت اصلی بازگردانید.
وقتی واحد پانچ کننده متصل شده است:
درپوش جلوی واحد پانچ کننده را باز کنید.
دکمه سبز را بچرخانید تا کاغذ گیر کرده را به خروجی واحد پانچ کننده تغذیه کنید.
اگر کاغذ از خروجی واحد پانچ کننده بیرون آمد، به آرامی آن را در جهت پیکان بیرون بکشید.
درپوش جلوی واحد پانچ کننده را ببندید.
6
پرداخت کننده داخلی را به موقعیت اصلی بازگردانید.
7
درپوش سمت چپ پرداخت کننده را ببندید.
دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا عملیات قطع شده ادامه یابد یا به برطرف کردن مشکل گیر کردن کاغذ و خارج کردن آن ادامه دهید.
838E-022