کاغذ در پرداخت کننده گیر می کند

این بخش روش برداشتن کاغذ گیر کرده از پرداخت کننده را توضیح می دهد. محل گیر کردن کاغذ را در صفحه بررسی کنید و روش موجود در مرجع که در زیر نشان داده شده است را برای خارج کردن کاغذ دنبال کنید.
تأیید قبل از استفاده
کاغذ بارگذاری شده در سینی را خارج کنید.
قبل از شروع عملیات برداشتن کاغذهای گیر کرده، مطمئن شوید درپوش ها و کشوهای کاغذ دستگاه و تجهیزات اختیاری بسته باشد.
838E-021