گیر کردن کاغذ در منبع کاغذ

محل گیر کردن کاغذ را در صفحه بررسی کنید و روش زیر را برای خارج کردن کاغذ دنبال کنید.
تأیید قبل از استفاده
قبل از شروع عملیات برداشتن کاغذهای گیر کرده، مطمئن شوید درپوش ها و کشوهای کاغذ دستگاه و تجهیزات اختیاری بسته باشد.

برداشتن کاغذ گیر کرده از کشوی کاغذ 1

1
بررسی کنید کاغذ در کشوی کاغذ 1 گیر کرده است.
کشوی کاغذ را باز کنید.
اگر کاغذ گیر کرد، به آرامی آن را در جهت پیکان بیرون بکشید.
کشوی کاغذ را بکشید تا صدای کلیک بشنوید.
زمان بستن کشوی کاغذ مراقب باشید انگشتانتان گیر نکند چون موجب آسیب شخصی می شود.
دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا عملیات قطع شده ادامه یابد یا به برطرف کردن مشکل گیر کردن کاغذ و خارج کردن آن ادامه دهید.

برداشتن کاغذ گیر کرده از کشوی کاغذ 2

1
بررسی کنید کاغذ در درپوش بالا سمت راست کشوی کاغذ گیر کرده است.
درپوش بالا سمت راست کشوی کاغذ را باز کنید.
اگر کاغذ گیر کرد، به آرامی آن را در جهت پیکان بیرون بکشید.
به آرامی درپوش بالا سمت راست کشوی کاغذ را ببندید تا صدای کلیک بشنوید.
2
بررسی کنید کاغذ در کشوی کاغذ گیر کرده است.
کشوی کاغذ را باز کنید.
اگر کاغذ گیر کرد، به آرامی آن را در جهت پیکان بیرون بکشید.
کشوی کاغذ را بکشید تا صدای کلیک بشنوید.
زمان بستن کشوی کاغذ مراقب باشید انگشتانتان گیر نکند چون موجب آسیب شخصی می شود.
دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا عملیات قطع شده ادامه یابد یا به برطرف کردن مشکل گیر کردن کاغذ و خارج کردن آن ادامه دهید.

برداشتن کاغذ گیر کرده از کشوی کاغذ 3 و 4

1
بررسی کنید کاغذ در درپوش بالا سمت راست یا درپوش پایین سمت راست کشوی کاغذ گیر کرده است.
درپوش بالا سمت راست و درپوش پایین سمت راست کشوی کاغذ را باز کنید.
اگر کاغذ گیر کرد، به آرامی آن را در جهت پیکان بیرون بکشید.
به آرامی درپوش بالا سمت راست و درپوش پایین سمت راست کشوی کاغذ را ببندید تا صدای کلیک بشنوید.
2
بررسی کنید کاغذ در کشوی کاغذ گیر کرده است.
کشوی کاغذ را باز کنید.
اگر کاغذ گیر کرد، به آرامی آن را در جهت پیکان بیرون بکشید.
کشوی کاغذ را بکشید تا صدای کلیک بشنوید.
زمان بستن کشوی کاغذ مراقب باشید انگشتانتان گیر نکند چون موجب آسیب شخصی می شود.
دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا عملیات قطع شده ادامه یابد یا به برطرف کردن مشکل گیر کردن کاغذ و خارج کردن آن ادامه دهید.
838E-020