خاموش کردن دستگاه

این بخش نحوه خاموش کردن دستگاه را توضیح می دهد.
وضعیت کارکرد دستگاه را قبل از خاموش کردن آن بررسی کنید
دستگاه روشی را اجرا می کند تا هنگام خاموش کردن دستگاه، از حافظه محافظت کند. وقتی فرایندی فعال است، می توانید دستگاه را خاموش کنید، اما مشکلاتی از انواع زیر ممکن است روی دهد که می تواند موجب از دست رفتن یا آسیب به داده ها شود.
زمان استفاده از عملکرد فاکس/فاکس اینترنتی، دستگاه را خاموش نکنید. زمانی که دستگاه خاموش است، اسناد فاکس اینترنتی یا فاکس قابل ارسال یا دریافت نیستند.
اگر دستگاه در مدت اسکن یا چاپ خاموش شود، ممکن است کاغذ گیر کند.
سیم برق را بکشید.
ممکن است خاموش شدن کامل دستگاه کمی طول بکشد. تا زمانی که نمایشگر پانل لمسی و نشانگرها خاموش نشده اند، سیم برق را از پریز نکشید.
بیرون کشیدن سیم برق قبل از خاموش شدن دستگاه می تواند موجب بدکار کردن دستگاه شود.
می توانید دستگاه را از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) جدا کنید. خاموش کردن/راه اندازی مجدد دستگاه
1
درپوش کلید برق را باز کنید و آن را به طرف "" فشار دهید.
2
درپوش کلید برق را ببندید.
برای راه اندازی مجدد دستگاه، حداقل 10 ثانیه بعد از خاموش کردن سیستم صبر کنید و سپس دستگاه را دوباره روشن کنید. وقتی <Quick Startup Settings for Main Power> فعال شد، حداقل 20 ثانیه صبر کنید تا دستگاه دوباره راه اندازی شود. <Quick Startup Settings for Main Power>
838E-00J