ارسال فاکس با موفقیت

این بخش، نحوه اجتناب از خطاهای احتمالی ارسال ناشی از اسکن نادرست اسناد یا مشغول بودن خط و غیره را توضیح می دهد.
838E-07C