ارسال فاکس به صورت دستی (ارسال دستی)

پس از آن که بررسی کردید که مقصد برای دریافت فاکس آماده است، می توانید به صورت دستی اسناد را فاکس کنید.
اگر خط های دیگری اضافه کرده باشید، تنها می توانید از خط 1 (خط استاندارد) برای ارسال دستی استفاده کنید.
برای ارسال فاکس بطور دستی با فشار دادن <On-Hook>،‏ <Use ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> به <Off> تنظیم کنید. اگر به حالت <On> تنظیم شده باشد، ممکن است نتوانید اسناد را ارسال کنید. استفاده از سیستم مدیریت دسترسی
اگر کارت کنترل در حالی برداشته شود که تماسی با فشار دادن <On-Hook> با اتصال Copy Card Reader درحال برقراری است، خط قطع می شود.
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
وقتی می خواهید چندین صفحه را ارسال کنید، اسناد اصلی را در تغذیه کننده قرار دهید. وقتی سند اصلی روی صفحه شیشه ای قرار داده می شود، تنها می توانید یک صفحه را ارسال کنید.
2
<Fax‎> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
<On-Hook> را روی صفحه "ویژگی های اصلی فاکس" فشار دهید. صفحه ویژگی های اصلی فاکس
4
شماره تلفن گیرنده را وارد کنید.
5
دقت کنید که باید صدای گیرنده یا صدای بلندی را بشنوید.
6
 (Start‎) را فشار دهید.
اسناد اصلی اسکن شده و ارسال آغاز می شود.
ارسال دستی در موارد زیر ممکن نیست
هنگامی که هر یک از عملکردهای زیر در تنظیمات اسکن تخصیص داده می شود:
<‎2-Sided Original>
<Different Size Originals>
<Erase Frame>
<Job Build>
<Delayed Send>
<Limit Functions> برای هر عملیات روی <Off> تنظیم شده باشد، هنگامی که دستگاه در حالت "شناسه بخش" است. پیکربندی تنظیمات مدیریت شناسه بخش
مشخص کردن اندازه اسکن اسناد اصلی
اندازه اسکن اسناد اصلی که در تغذیه کننده قرار گرفته اند، به طور خودکار تنظیم می شود. برای این که خودتان اندازه را مشخص کنید، از صفحه شیشه ای استفاده کنید.
838E-07H