تنظیم تراکم

اگر تراکم چاپ نسبت به سند اصلی بسیار متفاوت است، مراحل زیر را جهت تنظیم نزدیک تر تراکم اسکن به تراکم سند اصلی دنبال کنید.
1
 (Settings/Register‎)‏  <Adjustment/Maintenance‎>‏ <Adjust Image Quality‎>‏ <Correct Density‎> را فشار دهید.
2
تراکم را تنظیم کنید.
زمانی که بر روی طرف <Dark> تنظیم است، نواحی چاپ شده با حداکثر تراکم افزایش می یابند. زمانی که بر روی طرف <Light> تنظیم است، ممکن است نواحی پر شده، متن و خطوط شبیه سایه رنگ بدون نقطه چاپ شوند. این تنظیم عمدتاً باید برای تراکم های در حد میانه و متوسط استفاده شود.
3
<OK‎> را فشار دهید.
838E-0LS