بررسی مقدار باقیمانده مواد مصرفی

هنگامی که  (Status Monitor‎) را فشار می دهید، صفحه "مانیتور وضعیت" نشان داده می شود، که به شما کمک می کند تا میزان تونر یا دیگر نشانه های وضعیت را بررسی کنید.
نکات
می توانید مقدار باقیمانده مواد مصرفی را از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) بررسی کنید. بررسی وضعیت دستگاه

بررسی سطح تونر باقیمانده

توصیه می شود قبل از چاپ با حجم زیاد، سطح تونر را بررسی کنید تا ببینید نیاز به آماده کردن کارتریج های تونر جدید دارید یا خیر.
گزینه  (Status Monitor)‏  <Consumables/Others>‏  را فشار دهید و سطح تونر باقیمانده را بررسی کنید.

بررسی فضای باقیمانده در محفظه تونر ضایعاتی

توصیه می شود قبل از انجام یک کار چاپی بزرگ فضای باقیمانده در محفظه تونر ضایعاتی را بررسی کنید تا ببینید نیاز به آماده کردن محفظه تونر ضایعاتی جدید دارید یا خیر.
گزینه  (Status Monitor)‏ <Consumables/Others>‏  را فشار دهید و فضای باقیمانده در محفظه تونر ضایعاتی را بررسی کنید.

بررسی مقدار منگنه باقیمانده

پیش از انجام عملیاتی که مقدار زیادی منگنه مصرف می کند، مقدار منگنه باقیمانده را بررسی کنید تا ببینید که آیا به آماده سازی کارتریج منگنه جدید نیاز هست یا خیر.
 (Status Monitor‎)‏ <Consumables/Others‎>‏ را فشار دهید  و <Remaining Staples‎> را بررسی کنید.

بررسی مقدار ضایعات پانچ

بررسی کنید که ضایعات پانچ پر است یا خیر، بخصوص قبل از پانچ کردن تعداد زیادی سوراخ.
 (Status Monitor)‏  <Consumables/Others>‏  <Punch Waste> / <Puncher Unit Waste> را فشار دهید.

بررسی وضعیت دقیق مواد مصرفی

وضعیت دقیق مواد مصرفی را بررسی کنید.
 (Status Monitor‎)‏  <Consumables/Others‎> ‏ <Check Consumables‎> را فشار دهید.

صفحه <Toner/Waste Toner>

<Item>،‏ <Item Name>،‏ <Status>، و <Remaining Days> نشان داده می شوند.

صفحه <Other>

<Item>،‏ <Item Name>، و <Status> نشان داده می شوند.
<Remaining Days> تعداد روزهای باقیمانده مورد انتظار تا نیاز به جایگزینی را بر اساس مصرف قبلی تان نشان می دهد.
حتی اگر <Needs Rplcmt.‎> در <Remaining Days> نشان داده شد، تعویض را انجام ندهید تا این که پیامی در محل نمایش وضعیت (در پایین نمایشگر پانل لمسی) نشان داده شود که به شما اعلام کند که مواد مصرفی را جایگزین کنید.
اندازه گیری <Remaining Days> اندکی بعد از شروع به کار دستگاه کامل نمی شود، و <1 year or more> در طول این مدت نشان داده می شود. روزهای باقیمانده که بعد از این زمان نشان داده می شود، ممکن است موقتاً بسیار کوتاه باشد.
838E-01U