اصلاح تراکم نامتوازن

اگر هنگام چاپ تراکم نامتوازن بود، <Correct Shading> را اجرا کنید. روش های مختلفی برای اصلاح تراکم وجود دارد: اصلاح با تراکم سنج با استفاده از ابزار اندازه گیری تجاری، اصلاح چشمی، و اصلاح اسکنر.
اگر تونر کافی نباشد، ممکن است تنظیمات به طور مؤثر انجام نشود.

اصلاح با تراکم سنج

صفحه آزمایشی خروجی را با تراکم سنجش تجاری اندازه گیری کنید و مقادیر تراکم اندازه گیری شده را وارد کنید تا تراکم نواحی سایه رنگ اصلاح شود.
1
 (Settings/Register)  <Adjustment/Maintenance>‏ <Adjust Image Quality>‏ <Correct Shading>‏ <Densitometer Correction> را فشار دهید.
2
<Start Printing‎> را فشار دهید.
یک صفحه آزمایشی چاپ می شود.
3
صفحه آزمایشی را با تراکم سنج اندازه گیری کنید.
علامت های 1 تا 7 چاپ شده روی صفحه آزمایشی را اندازه گیری کنید، و مقادیر تراکم شناسایی شده را یادداشت کنید.
4
گزینه <Fine Adjust> را فشار دهید و سپس مقادیر تراکم را وارد کنید.
مقادیر تراکمی را که اندازه گیری و یادداشت کردید، در مرحله 3 از 1 تا 7 وارد کنید.
برای هر رنگ، <Fine Adjust> را فشار دهید و تراکم همه رنگ ها را وارد کنید.
5
<OK‎> را فشار دهید.
6
<Output Test Page‎>‏ <Start Printing‎> را فشار دهید.
یک صفحه آزمایشی بعد از اصلاح خارج می شود.
7
اگر صفحه آزمایشی مشکلی ندارد، <Store and Finish> را فشار دهید.
اگر تراکم صفحه آزمایشی بعد از اصلاح نامتوازن بود، مراحل ذکر شده در اصلاح چشمی را انجام دهید.

اصلاح چشمی

صفحه آزمایشی خروجی را با چشم اندازه گیری کنید تا اصلاح را با استفاده از مقادیر تنظیم تراکمی که تشخیص دادید، انجام دهید. از این روش زمانی استفاده کنید که تراکم سنج در اختیار ندارید یا زمانی که اصلاح مؤثر نبوده است.
1
 (Settings/Register)  <Adjustment/Maintenance>‏ <Adjust Image Quality>‏ <Correct Shading>‏ <Visual Correction> را فشار دهید.
2
<Output Test Page‎>‏ <Start Printing‎> را فشار دهید.
یک صفحه آزمایشی چاپ می شود.
3
صفحه آزمایشی را به صورت چشمی بررسی کنید تا مقادیر تنظیم تراکم را مشخص کنید.
دامنه علامت های چاپ شده می تواند 6- تا 6+ یا 5- تا 5+ باشد که وابسته به اندازه کاغذ استفاده شده برای صفحه آزمایشی می باشد.
4
گزینه <Fine Adjust> را فشار دهید و سپس مقادیر تراکم را وارد کنید.
مقادیر تراکم را بر اساس نتایجی که به صورت چشمی بررسی کردید در مرحله 3 از 6- تا 6+ (یا 5- تا 5+) وارد کنید.
از مقدار به علاوه برای افزایش تراکم، و از مقدار منهی برای کاهش تراکم استفاده کنید.
برای هر رنگ، <Fine Adjust> را فشار دهید و تراکم همه رنگ ها را وارد کنید.
5
<OK‎> را فشار دهید.
6
<Output Test Page‎>‏ <Start Printing‎> را فشار دهید.
یک صفحه آزمایشی بعد از اصلاح خارج می شود.
7
اگر صفحه آزمایشی مشکلی ندارد، <Store and Finish> را فشار دهید.

اصلاح اسکنر

اصلاح تراکم را می توانید با اسکن کردن صفحه آزمایشی خروجی نیز انجام دهید. دستگاه به صورت خودکار مقادیر اصلاح تراکم را تشخیص داده و نامنظمی ها را اصلاح می کند.
1
 (Settings/Register)  <Adjustment/Maintenance>‏  <Adjust Image Quality>‏  <Correct Shading>‏  <Scanner Correction> را فشار دهید.
2
کاغذی را که قرار است استفاده کنید انتخاب نمایید و <OK> را فشار دهید.
3
<Start Printing‎> را فشار دهید.
یک صفحه آزمایشی چاپ می شود.
4
صفحه آزمایشی را روی صفحه شیشه ای قرار دهید.
صفحه آزمایشی را به گونه ای که در دستورالعمل روی صفحه نشان داده شده است، قرار دهید.
5
تغذیه کننده را ببندید و <Start Scanning‎> را فشار دهید.
صفحه آزمایشی اسکن می شود.
6
تغذیه کننده را باز کرده و صفحه آزمایشی را بردارید.
838E-0LU