شروع تنظیم همگام سازی

از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) برای مشخص نمودن تنظیمات جهت شروع همگام سازی استفاده کنید و همگام سازی را راه اندازی کنید. برای ثبت به امتیازات سرپرست نیاز است.

همگام سازی تنظیمات سفارشی

تنظیمات دستگاه سرویس گیرنده را مشخص کنید.
1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه اندازی کنید. آغاز کردن Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [Synchronize Custom Settings] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [Change Connection Destination...] کلیک کنید.
4
تنظیمات مورد نیاز را مشخص کنید.
[Service]
[Start] را انتخاب کنید.
[ Destination Server Address:]
آدرس IP یا نام میزبان دستگاه سرور را مشخص کنید. هنگام مشخص کردن شماره درگاه، "8443" باید مشخص شود. شماره درگاه قابل حذف شدن است. اگر این قسمت خالی گذاشته شود، دستگاه سرور به صورت خودکار شناسایی می شود.
تنظیمات نمونه (IPv4):
استفاده از یک آدرس IP: 192.168.18.138
استفاده از یک نام میزبان:v4.server.canon.com
تنظیمات نمونه (IPv6):
استفاده از یک آدرس IP: fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc
استفاده از یک نام میزبان: v6.server.canon.com
هنگام مشخص کردن شماره درگاه: [fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc]:8443
[Search Depth (Router):]
تعداد روترها جهت شروع به کار را وارد کنید (تعداد روترها جهت برقراری ارتباط از طریق آنها). اگر این مقدار بسیار کوچک است، ممکن است دستگاه سرور از طریق شناسایی شبکه پیدا نشود. اگر مایل نیستید از طریق روترها ارتباط برقرار کنید، عدد "1" را وارد کنید.
[User Account ID for Authentication:]/[New Password:]
شناسه و کلمه عبور یک حساب کاربری دارای امتیازات سرپرستی را به یک دستگاه وارد کنید تا به عنوان دستگاه سرور مورد استفاده قرار بگیرد.
[Allow custom settings to be applied during operation]
کادر انتخاب را علامت بزنید تا اگر تنظیمات <Switch Language/Keyboard>،‏ <Accessibility> و <Personal SSID and Network Key Settings> به محض ورود به سیستم قابل نشان دادن نباشد، این تنظیمات را در صورت امکان نشان بدهد.
در موارد زیر، همگام سازی را می توان بدون اجرای مرحله 4 انجام داد.
زمانی که دستگاه های مشخص شده برای همگام سازی در یک روتر یکسان قرار داشته باشند.
وقتی در دستگاه سرور، <Use User Authentication> روی <On> تنظیم شده باشد ( <Use User Authentication> را مشاهده کنید) و تأیید اعتبار کاربر به عنوان سرویس ورود به سیستم تنظیم شده باشد (به تغییر سرویس های ورود به سیستم بروید)
وقتی که هیچ چیزی در [User Account ID for Authentication:] روی دستگاه های سرویس گیرنده وارد نشده باشد (این مورد خالی باشد)
وقتی سرویس برای همگام سازی تنظیمات سفارشی روی دستگاه سرور شروع شده است (اگر دستگاه یک دستگاه سرور/سرویس گیرنده است، تنظیمات می تواند با راه اندازی خدمات سرور و خدمات سرویس گیرنده به طور همزمان تغییر کند)
وقتی فقط یک دستگاه سرور برای همگام سازی تنظیمات سفارشی در شبکه یکسان موجود است
دستگاه سرویس گیرنده را نمی توان از طریق جستجو در موارد زیر متصل کرد. آدرس IPv4 را برای آدرس سرور مقصد وارد کنید.
اگر تنظیمات شبکه دستگاه سرویس گیرنده شامل IPv4 و IPv6 باشد، IPv6 اولویت داده می شود و IPv6 در دستگاه سرویس گیرنده غیرفعال می شود
اگر خط اصلی برای تنظیمات شبکه دستگاه سرور استفاده می شود و خط فرعی برای تنظیمات شبکه دستگاه سرویس گیرنده استفاده می شود
اگر خط فرعی برای تنظیمات شبکه دستگاه سرور استفاده می شود، تنظیمات زیر را تخصیص دهید.
دستگاه سرور و سرویس گیرنده: آدرس IP خط اصلی یا localhost را به صورت آدرس سرور مقصد وارد کنید.
دستگاه سرویس گیرنده: آدرس IP خط فرعی دستگاه سرور را به عنوان آدرس سرور مقصد وارد کنید.
5
روی [Change] کلیک کنید.
6
دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. خاموش کردن/راه اندازی مجدد دستگاه
به پیکربندی تنظیمات همگام سازی روی دستگاه دارای عملکرد سرور ادامه بدهید.
بررسی گزارشات ارتباطات برای همگام سازی
شما می توانید گزارشات برقراری ارتباط را از صفحه مربوط به همگام سازی تنظیمات سفارشی بررسی کنید. همچنین می توانید گزارش را به صورت یک فایل دانلود کنید.
"هشدار" به عنوان سطحی ضبط شده است که دستگاه سرور موقتاً نمی تواند ارتباط برقرار کند.
"خطا" به عنوان سطحی ضبط شده است که مقدار حداکثر داده ای که قابل ثبت است، تجاوز کرده است یا تأیید اعتبار دستگاه سرور ناموفق بوده است.
تنظیمات همگام سازی ساده
همگام سازی تنظیمات سفارشی را می توان از طریق پانل کنترل برای چاپگرهای چندمنظوره Canon درون روتر یکسان شروع کرد.
برای دستگاه سرویس گیرنده:
گزینه  (Settings/Register)  <Management Settings>‏  <Device Management> را فشار دهید  گزینه ‎<Synchronize Custom Settings (Client)‎>‎ را روی <Enable> تنظیم کنید.
تأیید اعتبار کاربر باید به عنوان روش تأیید اعتبار کاربر فعال شود.
توجه هنگام لغو همگام سازی
وقتی دستگاه سرویس گیرنده همگام سازی تنظیمات سفارشی را لغو می کند، این دستگاه دیگر قادر به بازیابی تنظیمات برای هر کاربر ثبت شده در دستگاه سرور نیست. بنابراین توجه داشته باشید که ممکن است داده های شخصی سازی شده یک دستگاه که دستگاه سرویس گیرنده بوده است، حاوی آخرین داده ها پس از لغو همگام سازی تنظیمات سفارشی نباشد.
838E-0FR