<Authentication Management>

تنظیمات برای مدیریت کاربران دستگاه را با استفاده از برنامه تأیید اعتبار مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Change Password>

 (Settings/Register)  <Management Settings>‏  <User Management>‏  <Authentication Management>
کاربران ثبت شده در دستگاه می توانند کلمه عبور خود را برای ورود به سیستم تغییر دهند.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Change Password>
(حداکثر 32 نویسه)
بله
بله
بله
C
Authentication User Management
این مورد فقط زمانی نمایان می شود که تأیید اعتبار کاربر استفاده شود و کاربری با امتیاز دسترسی به غیر از سرپرست وارد سیستم شود.
اگر کاربر با امتیازهای سرپرست وارد سیستم شود، این مورد کلمه عبور در <Register/Edit Authentication User> را تغییر می دهد.

<Register/Edit Authentication User>

 (Settings/Register)  <Management Settings>‏  <User Management>‏  <Authentication Management>
برای ثبت کاربران در دستگاه این گزینه را انتخاب کنید، و اطلاعات کاربری مانند کلمه عبور و سطح امتیاز را مشخص نمایید. ثبت اطلاعات کاربر در دستگاه محلی
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Register/Edit Authentication User>
<Register>،‏ <Details/Edit>،‏ <Delete>
خیر
خیر
بله
C
Authentication User Management

<Use User Authentication>

 (Settings/Register)  <Management Settings>‏  <User Management>‏  <Authentication Management>
انتخاب کنید عملکرد مدیریت تأیید اعتبار شخصی فعال شود یا خیر. همینطور می توانید انتخاب کنید کدام روش ورود به سیستم برای تأیید اعتبار کاربر استفاده شود. پیکربندی روش های ورود به سیستم کاربر و دستگاه های تأیید اعتبار
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use User Authentication>
<On>,‏ <Off>
زمانی که <On> انتخاب شود:
<Keyboard Authentication>: <On>,‏ <Off>
<Mobile Authentication>: <On>,‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Keyboard Authentication>

 (Settings/Register)  <Management Settings>‏  <User Management>‏  <Authentication Management>
تنظیمات تأیید اعتبار صفحه کلید را مشخص کنید.

<Login Screen Display Settings>

 (Settings/Register)  <Management Settings>‏  <User Management>‏  <Authentication Management>
با انتخاب "زمانی که شروع به استفاده از دستگاه می کنید" یا "بعد از اینکه دکمه عملکردی فشار داده می شود" مشخص کنید چه زمانی صفحه ورود به سیستم نشان داده شود. اگر "بعد از اینکه دکمه عملکردی فشار داده می شود" را انتخاب کنید، می توانید عملکردهایی را که به ورود به سیستم کاربر نیاز دارند مشخص نمایید. تعیین زمان نمایش صفحه ورود به سیستم
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Login Screen Display Settings>
<Displ When Dev Operation Start>,‏ <Display When Func. Selected>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
زمانی که <Display When Func. Selected> انتخاب شود:
<Require Authentication For>: <Functions>،‏ <Color Copy/Print> (<None (No Authentication Required)>،‏ <Full Color>،‏ <Full Color/Two Colors>،‏ <Full Color/Two Colors/Single Color>)
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
‎<Require Authentication in Settings/Registration For>‎‎‏*1: <All Items>,‏ <Administrator Items Only>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
*1 مواردی را نشان می دهد که تنها زمانی ظاهر می شوند که ACCESS MANAGEMENT SYSTEM (سیستم مدیریت دسترسی) فعال باشد.
اگر تنظیمات را تغییر دهید، ممکن است <Restrict Access to Other User Jobs> روی <On> تنظیم شود. برای کسب اطلاعات بیشتر، به تعیین زمان نمایش صفحه ورود به سیستم مراجعه کنید.

<Functions to Restrict>

 (Settings/Register)  <Management Settings>‏  <User Management>‏  <Authentication Management>
انتخاب کنید زمانی که مدیریت تأیید اعتبار شخصی فعال است، استفاده از عملکردهای خاص محدود شود یا خیر. پیکربندی روش های ورود به سیستم کاربر و دستگاه های تأیید اعتبار
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Functions to Restrict>
<Print from Drivers without AMS Printer Driver Add-in>: <Restrict>,‏ <Do Not Restrict>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Remote Scan>: <Restrict>,‏ <Do Not Restrict>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Restrict Job from Remote Device w/out User Authent.‎>

 (Settings/Register)  <Management Settings>‏  <User Management>‏  <Authentication Management>
انتخاب کنید مدیریت تأیید اعتبار شخصی برای چاپ، فاکس و اسکن از راه دور از طریق رایانه اعمال شود یا خیر. استفاده از تأیید اعتبار شخصی برای مدیریت چاپ/فاکس/اسکن از راه دور به وسیله رایانه
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Restrict Job from Remote Device w/out User Authent.‎>
<On>,‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Default Role When Registering User>

 (Settings/Register)  <Management Settings>‏  <User Management>‏  <Authentication Management>
نقشی را انتخاب کنید که می خواهید در مواقعی مثل زمانی که هیچ امتیازی تنظیم نشده به کاربران اعمال شود. پیکربندی روش های ورود به سیستم کاربر و دستگاه های تأیید اعتبار
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Default Role When Registering User>
‎<Administrator>‎،‏ ‎<GeneralUser>‎،‏ <DeviceAdmin>،‏ <NetworkAdmin>،‏ <PowerUser>‎‏*1،‏ ‎<LimitedUser>‎‎‏*1
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
*1 مواردی را نشان می دهد که تنها زمانی ظاهر می شوند که ACCESS MANAGEMENT SYSTEM (سیستم مدیریت دسترسی) فعال باشد.

<Match Case for User Name>

 (Settings/Register)  <Management Settings>‏  <User Management>‏  <Authentication Management>
انتخاب کنید نام کاربران به کوچکی و بزرگی حروف حساس باشد یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Match Case for User Name>
<On>,‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
توصیه می شود این مورد همراه با <Function Settings>‏ <Print>‏ <Match Case for User Name> تنظیم شود.

<Allow Use of @ in User Name>

 (Settings/Register)  <Management Settings>‏  <User Management>‏  <Authentication Management>
انتخاب کنید که آیا اجازه استفاده از "@" در نام های کاربری وجود خواهد داشت یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Allow Use of @ in User Name>
<On>,‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
838E-0L2