استفاده از سیستم مدیریت دسترسی

در محیطی که از سیستم مدیریت دسترسی استفاده می کند، می توان تعیین کرد که کدام عملکردها برای هر سطح امتیاز (نقش) دردسترس است و همچنین نقش های جدیدی ایجاد کرد. با امکان دادن به شما برای تعیین عملکردهای دردسترس برای هر کاربر، این کار کنترل دقیق تری در مدیریت کاربر ارائه می دهد. برای مثال، می توانید کاربر A را از کپی کردن منع کنید، درحالیکه به کاربر B اجازه می دهید از همه عملکردها استفاده کند. برای فعال کردن عملکردهای سیستم مدیریت دسترسی، روند زیر را دنبال کنید.
 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <License/Other>‏  <Use ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>‏  <On>‏  <OK>‏  (Settings/Register)‏  (Settings/Register)‏ <Apply Set. Chng.‎>‏  <Yes>
اگر این تنظیم بر روی <On> قرار داشته باشد، <Use User Authentication> در قسمت تنظیمات/ثبت نام نیز بر روی <On> تنظیم می شود. برای تنظیم <Use User Authentication> روی <Off>، ابتدا این تنظیم را روی <Off> قرار دهید.
اگر این عملکرد را روی <On> تنظیم کنید، تنظیمات زیر در تنظیمات/ثبت نام غیرفعال می شوند.
تنظیم پین برای Address Book
محدود کردن مقصدهای جدید
حتی اگر این تنظیم را از <Off> به <On>تغییر دهید، تنظیمات زیر در تنظیمات/ثبت نام بطور خودکار به مقادیر قبل برنمی گردند. تنظیمات را به صورت دستی تغییر دهید.
تنظیم پین برای Address Book
محدود کردن مقصدهای جدید
با استفاده از سیستم مدیریت دسترسی، می توان محدودیت های مشابهی برای نقش ها تنظیم کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره الزامات سیستم و روش ایجاد/ویرایش نقش ها، بهACCESS MANAGEMENT SYSTEM راهنمای مدیر رجوع کنید.
838E-0CS