مدیریت کاربران

با به کار بردن برنامه تأیید اعتبار کاربر (سرویس ورود به سیستم) برای مدیریت کاربران دستگاه (سرویس ورود به سیستم)، می توانید از سطح بالاتر امنیت و کارایی اطمینان حاصل کنید. توصیه می شود سرپرست همه کاربران را مطابق با محیط اجرایی و اقدامات امنیتی لازم مدیریت کند. عملکردهای مدیریت کاربر

سرویس ورود به سیستم

برنامه تأیید اعتبار کاربر (سرویس ورود به سیستم) به نام "تأیید اعتبار کاربر" به عنوان روش اصلی برای مدیریت کاربران دستگاه استفاده می شود. با سرویس ورود به سیستم "تأیید اعتبار کاربر"، می توان تأیید اعتبار فردی را براساس نام کاربری و کلمه عبور ثبت شده برای هر کاربر انجام داد. اطلاعات کاربری هر بار در پایگاه داده موجود در دستگاه یا سرور تأیید اعتبار خارجی بررسی می شود. با قابلیت مشخص کردن دقیق عملکردهای دردسترس برای هر کاربر، می توانید عملیات های دستگاه را شخصی سازی کنید و امنیت را با محدود کردن دسترسی به عملکردهای خاص بهبود ببخشید. همچنین می توان بسته به دستگاه استفاده شده برای تأیید اعتبار، از مدیریت شناسه بخش برای مدیریت گروه ها استفاده کرد.
اگر از عملکرد "شخصی سازی" استفاده نمی کنید، <Enable Use of Personal Settings> (<Enable Use of Personal Settings>) را روی <Off> تنظیم کنید.

عملکردهای مدیریت کاربر

مدیریت کاربر می تواند مزایای توضیح داده شده در زیر را ارائه دهد. برای محافظت از داده های مهم و کاهش هزینه ها، می توانید دسترسی به دستگاه را محدود کنید و محدوده عملیات های دردسترس برای کاربران را مشخص کنید.
اجتناب از استفاده غیرمجاز توسط اشخاص ثالث
از آنجایی که استفاده از دستگاه برای کاربران تأیید شده محدود شده است، افشای اطلاعات به دلیل استفاده غیرمجاز توسط اشخاص ثالث منع شده است، حتی اگر دستگاه در ناحیه شلوغی قرار گرفته باشد که برای اشخاص خارجی آزاد است.
تنظیم سطوح امتیاز
با مدیریت تأیید اعتبار شخصی، می توانید با مشخص کردن نقش (سطح امتیاز) برای هر کاربر، محدوده عملیات های دردسترس را مشخص کنید. برای مثال، می توانید این موارد را انتخاب کنید: نقش سرپرست را برای مجاز کردن امتیاز دسترسی کامل، نقش NetworkAdmin را برای مجاز کردن پیکربندی تنظیمات مرتبط با شبکه یا نقش DeviceAdmin را برای مجاز کردن پیکربندی تنظیمات اطلاعات دستگاه و تنظیمات کلید و مجوزهایی که هنگام استفاده از عملکردهای خاص الزامی است. با انتخاب و اختصاص دادن سطوح امتیاز مختلف به سرپرست ها، می توانید به عنوان تیمی برای رسیدگی به محدوده وسیعی از وظایف مدیریت دستگاه مؤثرتر عمل کنید.
تنظیم محدودیت های استفاده
مدیریت تأیید اعتبار شخصی به کاربری با امتیازهای "سرپرست" امکان می دهد محدوده ای از عملیات های دردسترس برای کاربران را مدیریت کند. قابلیت تنظیم محدوده های عملکرد برای هر کاربر، کنترل دقیق تری در مدیریت کاربر به شما ارائه می دهد.
مدیریت گروه های کاربران
می توان کاربران را براساس شناسه بخش (مدیریت شناسه بخش) به گروه هایی تخصیص داد، به شما امکان می دهد مجموع تعداد صفحات چاپ شده یا اسکن شده را برای هر شناسه بخش بررسی کنید. همچنین می توانید محدودیت های مشخصی برای هر شناسه بخش، مانند حداکثر 500 صفحه چاپ شده یا حداکثر 200 صفحه کپی شده تنظیم کنید. این قابلیت می تواند به تقویت آگاهی از هزینه کمک کند و راهنمایی هایی درباره نحوه بهبود عملیات ها ارائه دهد.
بهینه سازی تنظیمات برای هر کاربر
تنظیمات مختلف را می توان برای هر کاربر ذخیره و در ورود به سیستم اعمال کرد. کاربران می توانند دکمه های "شخصی" ایجاد کنند و پوشه ای "شخصی" در شبکه تعیین کنند. همچنین دستگاه می تواند کلمه های عبور را بعد از ورود به خاطر بسپارد، به کاربران امکان می دهد دوباره بدون وارد کردن کلمه عبور به سیستم وارد شوند.
مرتبط کردن حساب های کاربر با کی چین برای عملیات های آسان
وقتی هنگام ورود به سیستم اطلاعات تأیید اعتباری متفاوت با اطلاعات تأیید اعتبار استفاده شده الزامی است، اطلاعات تأیید اعتبار باید یک بار وارد شود اما نیازی نیست که بعد از انجام موفق تأیید اعتبار، این اطلاعات را دوباره وارد کرد. اطلاعات تأیید اعتبار کی چین نامیده می شود. از آنجایی که کی چین ها با حساب های کاربر مرتبط هستند، نیازی نیست که اطلاعات تأیید اعتبار را دوباره وارد کنید (حتی اگر دستگاه خاموش باشد).
مرتبط کردن حساب های کاربر با شناسه های بخش برای محدود کردن تعداد کپی ها و چاپ ها
حساب های کاربر تأیید اعتبار کاربر را می توان با شناسه های بخش مرتبط کرد. با از قبل مشخص کردن محدودیت های کپی و چاپ برای شناسه های بخش، می توانید محدودیت ها را برای تعداد کپی یا چاپ های هر بخشی که کاربر به آن تعلق دارد اعمال کنید. برای اطلاعات مربوط به مرتبط کردن حساب های کاربر با شناسه های بخش، به ثبت اطلاعات کاربر در دستگاه محلی بروید. برای اطلاعات مربوط به مشخص کردن محدودیت ها مطابق با بخش، به پیکربندی تنظیمات مدیریت شناسه بخش بروید.
838E-0C5