عملکردهای پیشرفته چاپ

این بخش عملکردهای چاپ مانند اجرای بهینه چاپ، یا افزایش امنیت هنگام چاپ را شرح می دهد.
838E-08H