چاپ

می توانید اسناد و تصاویری را که در رایانه آماده شده است چاپ کنید. این بخش مراحل اصلی و عملکردهای چاپ پرکاربرد را معرفی می کند.

معرفی عملیات اصلی

این بخش روش های عملیاتی اصلی را هنگام چاپ از رایانه شرح می دهد.

عملکردهای پیشرفته چاپ

در این بخش عملکردهایی معرفی می شود که وقتی می خواهید یک نمونه چاپ کنید یا سند را پیش از چاپ در تعداد زیاد ویرایش کنید، یا وقتی می خواهید از جا گذاشتن اسناد یا کپی کردن کاغذ چاپ شده جلوگیری کنید، می توانید از این عملکردها استفاده کنید.

چاپ در محیط های مختلف

این بخش روش هایی را برای چاپ بدون درایور چاپگر معرفی می کند، مانند چاپ بدون نیاز به رایانه درحین سفر کاری یا غیره.
می توانید عکس، فایل PDF و غیره را از یک دستگاه همراه مانند تلفن هوشمند، تبلت یا غیره چاپ کنید. برای اطلاعات بیشتر به اتصال به دستگاه های همراه رجوع کنید.
838E-08A