روش های مختلف چاپ

این بخش روش های چاپ را با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) شرح می دهد، و همچنین نحوه چاپ کردن فایل ذخیره شده در رسانه حافظه توضیح داده شده است.
838E-08L