اسکن کردن به طور واضح

برای کاتالوگ هایی که عکس های زیادی دارند، گزارشاتی که با مداد نوشته شده اند و مجله های قطور، با تنظیم تراکم و وضوح و پاک کردن سایه های غیرضروری می توانید اسناد اصلی را به طور واضح اسکن کنید.
838E-093