تنظیم وضوح زمان اسکن کردن (وضوح)

با افزایش وضوح می توانید تصویر را با حد فاصل و خطوط واضحی اسکن کنید یا با کاهش وضوح، تصویری صاف تر داشته باشید. از این عملیات زمانی استفاده کنید که می خواهید متن و نمودارهای تار را شفاف تر کنید، یا موج ها (نقش های موجی و لرزان) را کاهش دهید تا تصویر نهایی صاف دیده شود.
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Scan and Send‎> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
مقصد را در صفحه "ویژگی های اصلی اسکن" مشخص کنید. صفحه "ویژگی های اصلی اسکن"
4
<Options>‏  <Sharpness> را فشار دهید.
5
شفافیت را تنظیم کنید و <OK> را فشار دهید.
برای شفاف کردن متن تار، کنترل را روی <High> تنظیم کنید.
برای کاهش موج ها هنگام اسکن اسناد اصلی که حاوی عکس های چاپ شده هستند، مانند مجله یا بروشور، کنترل را روی <Low> تنظیم کنید.
6
<Close‎> را فشار دهید.
7
 (Start) را فشار دهید.
اسناد اصلی اسکن می شوند و ارسال/ذخیره شروع می شود.
838E-096