تنظیم کیفیت تصویر

می توانید با کیفیت تصویر بهینه ای که برای نوع سند اصلی شما مناسب است اسکن کنید. برای مثال، تون رنگی زیبایی به اسناد اصلی می دهد که عکس دارند و کنتراست اسناد اصلی که فقط متن دارند را افزایش می دهد به طوری که خواندن آن راحت شود.
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Scan and Send‎> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
مقصد را در صفحه "ویژگی های اصلی اسکن" مشخص کنید. صفحه "ویژگی های اصلی اسکن"
4
<Options>‏  <Original Type> را فشار دهید.
5
نوع سند اصلی را انتخاب کنید و <OK> را فشار دهید.
برای تنظیم سطح اولویت پردازش متن/عکس، <Adjust Level>‏ را فشار دهید، <Text Priority> یا <Photo Priority> را انتخاب کنید.
6
<Close‎> را فشار دهید.
7
 (Start) را فشار دهید.
اسناد اصلی اسکن می شوند و ارسال/ذخیره شروع می شود.
اگر زمان اسکن کردن سند اصلی حالتی که مویر (الگوی راه راه ناخواسته) نامیده می شود روی داد، وضوح را تنظیم کنید. تنظیم وضوح زمان اسکن کردن (وضوح)
838E-094