اسکن کردن کارآمد

این بخش عملکردهای راحتی چون اسکن کردن همزمان اسناد اصلی با اندازه مختلف، اسکن کردن دو صفحه رویی در صفحات جداگانه و اسکن کردن جداگانه تعداد زیادی اسناد اصلی برای قرار دادن در یک سند را توضیح می دهد.
838E-098