اسکن کردن صفحه رویی سند اصلی و ذخیره/ارسال به صورت دو صفحه مجزا

می توانید طی یک عملیات، دو صفحه رویی یک کتاب یا مجله را به صفحات جداگانه ای اسکن کنید.
هنگام اسکن کردن صفحات رویی کتاب یا سند اصلی دسته ای، سند اصلی را روی صفحه شیشه ای قرار دهید. آن را رو به پایین قرار دهید طوری که گوشه آن با گوشه بالا سمت چپ صفحه شیشه ای، همانطور که در پایین نشان داده شده است، تراز باشد.
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Scan and Send‎> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
مقصد را در صفحه "ویژگی های اصلی اسکن" مشخص کنید. صفحه "ویژگی های اصلی اسکن"
4
در صورت نیاز تنظیمات اسکن را مشخص کنید. عملیات اصلی برای اسکن کردن اسناد اصلی
5
<Options>‏  <Book 2 Pages> را فشار دهید.
6
<Close‎> را فشار دهید.
7
 (Start) را فشار دهید.
اسناد اصلی اسکن می شوند و ارسال/ذخیره شروع می شود.
838E-09A