ارسال/ذخیره اسناد اصلی با اندازه های مختلف با هم (اسناد اصلی با اندازه های مختلف)

می توانید اسناد اصلی با اندازه متفاوت را در تغذیه کننده قرار دهید و همزمان اسکن کنید. با این کار نیازی نیست اسناد اصلی را جداگانه قرار دهید.
ترکیب اندازه های سند اصلی که می توانید اسکن کنید محدود است. اسکن کردن با یک ترکیب نادرست می تواند به اسناد اصلی آسیب برساند یا موجب گیر کردن کاغذ شود. مشخصات نرم افزار
اسناد اصلی که وزن یا نوع کاغذ متفاوتی دارند را با هم قرار ندهید. این کار به اسناد اصلی آسیب می رساند یا موجب گیر کردن کاغذ می شود.
1
اسناد اصلی را در تغذیه کننده قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Scan and Send‎> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
مقصد را در صفحه "ویژگی های اصلی اسکن" مشخص کنید. صفحه "ویژگی های اصلی اسکن"
4
در صورت نیاز تنظیمات اسکن را مشخص کنید. عملیات اصلی برای اسکن کردن اسناد اصلی
5
<Options>‏  <Different Size Originals> را فشار دهید.
6
<Close‎> را فشار دهید.
7
 (Start) را فشار دهید.
اسناد اصلی اسکن می شوند و ارسال/ذخیره شروع می شود.
838E-099