<Initialize After Replacing Parts>

باید قبل از جایگزینی قطعات چاپگر را راه اندازی کنید. چاپگر را برای هر قطعه جایگزین شده راه اندازی کنید.

<ADF Maintenance Kit>

 (Settings/Register)  <Adjustment/Maintenance>‏  <Maintenance>‏  <Initialize After Replacing Parts>
پس از تعویض غلتک برداشت ADF و پد جداسازی ADF، <ADF Maintenance Kit> را برای انجام راه اندازی اجرا کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<ADF Maintenance Kit>
بله، خیر
بله
بله
خیر
خیر
-
838E-0J4