<Maintenance>

تنظیمات برای عملکرد تمیز کردن خودکار دستگاه را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Clean Inside Main Unit>

 (Settings/Register)  <Adjustment/Maintenance>‏  <Maintenance>
اگر خطوط در کاغذ چاپ شده نمایان شود یا بخشی از تصویر ناموجود باشد، <Clean Inside Main Unit> را اجرا کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Clean Inside Main Unit>
تمیز کردن را شروع کنید
بله
بله
خیر
خیر
-

<Clean Feeder>

 (Settings/Register)  <Adjustment/Maintenance>‏  <Maintenance>
اگر خطوطی بر روی اسناد اصلی اسکن شده با تغذیه کننده یا کاغذی که چاپ شده دیده می شود، <Clean Feeder> را اجرا کنید. تمیز کردن تغذیه کننده
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Clean Feeder>
تمیز کردن را شروع کنید
بله
بله
خیر
خیر
-

<Check Maintenance Method>

 (Settings/Register)  <Adjustment/Maintenance>‏  <Maintenance>
برای کسب اطلاعات درباره جایگزینی مواد مصرفی و خارج کردن کاغذ گیر کرده، به ویدئوی نمونه مراجعه کنید.

<Initialize After Replacing Parts>

 (Settings/Register)  <Adjustment/Maintenance>‏  <Maintenance>
باید قبل از جایگزینی قطعات چاپگر را راه اندازی کنید. چاپگر را برای هر قطعه جایگزین شده راه اندازی کنید.
838E-0J2