Output Report

برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<PCL>
<Configuration Page>
<Yes>,‏ <No>
بله
بله
بله
خیر
-
<Font List>
<Yes>,‏ <No>
بله
بله
بله
خیر
-
‎<PS>‎‎‏*1
<Configuration Page>
<Yes>,‏ <No>
بله
بله
بله
خیر
-
<Font List>
<Yes>,‏ <No>
بله
بله
بله
خیر
-
<RGB Test Page>
<Yes>,‏ <No>
بله
بله
بله
خیر
-
<CMYK Test Page>
<Yes>,‏ <No>
بله
بله
بله
خیر
-
<RGB Color Chart>
<Yes>,‏ <No>
بله
بله
بله
خیر
-
<CMYK Color Chart>
<Yes>,‏ <No>
بله
بله
بله
خیر
-
*1 بسته به دل، این فقط در صورتی نمایان می شود که این گزینه را نصب کرده باشید و موارد لازم را مشخص کرده باشید.
838E-0JK