<Printer>

تنظیمات برای عملکردهای چاپگر را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Output Report>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Printer>
می توانید گزارشات را برای تنظیمات دستگاه چاپ کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Output Report>
-
-
-
-
-

<Printer Settings>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Printer>
تنظیمات چاپگر را مشخص کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر، به Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) مراجعه کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Custom Settings>
-
-
-
-
-
<UFR II>
-
-
-
-
-
<PCL>
-
-
-
-
-
‎<PS>‎‎‏*1
-
-
-
-
-
<Imaging>
-
-
-
-
-
<PDF>
-
-
-
-
-
<XPS>
-
-
-
-
-
<Utility>
-
-
-
-
-
*1 مواردی را نشان می دهد که تنها زمانی ظاهر می شوند که محصول اختیاری مناسب برای استفاده موجود باشد یا تنظیم مناسبی مشخص شده باشد.

<Restrict Printer Jobs>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Printer>
اگر این تنظیم را روی <On> قرار دهید، می توانید کارها را از درایور چاپگر محدود کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Restrict Printer Jobs>
<On>,‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings for Printer Settings
زمانی که <On> انتخاب شود:
<Select Jobs to Allow>: <Reserved Jobs>
بله
خیر
بله
C
Settings for Printer Settings

‎<PDL Selection (Plug and Play)‎>‎

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Printer>
زبان توضیحات صفحه پیش فرض (PDL) را انتخاب کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
‎<PDL Selection (Plug and Play)‎>‎
‎<UFR II>‎،‏ ‎<PCL6>‎،‏ <PS3>‎‏*1، ‎‎<UFR II (V4)‎>‎‎،‏ ‎<Fax>‎‎‏*1، ‎<PCL6 (V4)‎>‎
بله
خیر
بله
C
Settings for Printer Settings
*1 مواردی را نشان می دهد که تنها زمانی ظاهر می شوند که محصول اختیاری مناسب برای استفاده موجود باشد یا تنظیم مناسبی مشخص شده باشد.

<Paper Feed Mode for Printer Driver Jobs with MP Tray>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Printer>
می توانید تنظیم کنید زمان چاپ کاری با سینی چندمنظوره تعیین شده به عنوان منبع کاغذ، اولویت در دستگاه با تنظیمات درایور چاپگر یا تنظیمات کاغذ باشد. علاوه بر این اگر تنظیمات را در دستگاه اولویت بندی می کنید، حالت تغذیه کاغذ را برای زمانی که اندازه کاغذ دلخواه در سینی چندمنظوره تنظیم می شود مشخص کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Paper Feed Mode for Printer Driver Jobs with MP Tray>
‎<Mode A (Prioritize Printer Driver Set.)‎>‎،‏ ‎<Mode B (Flexible If Free Size Selected)‎>‎،‏ <Mode C (Feed Only If Ppr. Set. Match)>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
زمانی که شرایط زیر موجود بود، می توانید <Temp. Change Ppr. in MP Tray> از صفحه انتخاب کاغذ <Copy> و <Access Stored Files> را برای تغییر نوع/اندازه کاغذ جهت بارگیری از سینی چندمنظوره فشار دهید:
در صورتی که کاغذ در سینی چندمنظوره قرار گیرد
اگر این تنظیم روی ‎<Mode A (Prioritize Printer Driver Set.)‎>‎ تنظیم شده باشد
اگر <Multi-Purpose Tray Defaults> روی <Use Preset> تنظیم شده باشد
اگر اندازه کاغذ تعیین شده در درایور چاپگر با اندازه کاغذ تعیین شده در سینی چندمنظوره تفاوت زیادی داشته باشد، یک پیام خطا نشان داده می شود.
زمانی که کاغذ اندازه دلخواه برای ‎<Mode A (Prioritize Printer Driver Set.)‎>‎ تنظیم شده باشد، موارد را مورد توجه قرار دهید.
زمان چاپ بر روی پاکت های نامه، دقت کنید نوع کاغذ را در درایور چاپگر مشخص کنید. اگر مشخص نشود، ممکن است چاپ انجام نشود.
اگر زمان چاپ بر روی نوع دیگری از کاغذ، نوع کاغذ مشخص نشود ممکن است کاغذ گیر کند یا مشکل چاپی دیگری روی دهد.

<Envelope Flap Length Settings>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Printer>
هنگامی که پاکت های Nagagata 3 بطور عمودی (با فلپ در جهت دورتر) در سینی چند منظوره بارگذاری می شوند، می توانید طول فلپ را تنظیم کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Envelope Flap Length Settings>
0 تا 30.0 میلی متر
بله
بله
خیر
B
Settings for Printer Settings
به منظور تغییر این تنظیمات، <Paper Feed Mode for Printer Driver Jobs with MP Tray> باید به ‎<Mode A (Prioritize Printer Driver Set.)‎>‎ تنظیم شود.
این تنظیمات در موارد زیر اعمال می شود:
اگر پاکت Nagagata 3 در درایور چاپگر مشخص شده باشد
اگر هنگام ارسال کار از درایور چاپگر، سینی چند منظوره به عنوان منبع کاغذ تنظیم شده باشد
اگر <Paper Feed Mode for Printer Driver Jobs with MP Tray> روی ‎<Mode A (Prioritize Printer Driver Set.)‎>‎ تنظیم شده باشد

<PS Password Settings>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Printer>
می توانید کلمه عبوری را تعیین کنید که استفاده از فرمان کنترلی را که توسط چاپگر PS آماده سازی شده است، محدود می کند.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<PS Password Settings>
<SystemParams Password>,‏ <StartJob Password>
خیر
خیر
بله
C
Settings for Printer Settings
<SystemParams Password> کلمه عبوری است که اجازه انجام تغییرات در پارامتر سیستم را می دهد و <StartJob Password> کلمه عبوری است که به عملگر startjob، ‏exitserver اجازه اجرا می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر، مشخصات زبانی PostScript را بررسی کنید.

<Paper Feed Mode When Using PCL Emulation>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Printer>
می توانید منبع کاغذ استفاده شده برای فرمان "منبع کاغذ PCL5" را تنظیم کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Paper Feed Mode When Using PCL Emulation>
<Mode 0>,‏ <Mode 1>,‏ <Mode 2>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
برای جزئیات هر تنظیم، به Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) مراجعه کنید.
838E-0JJ