<Display Settings>

تنظیمات برای نمایشگر پانل لمسی را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.
موردی که با علامت ستاره (*) علامت گذاری شده است
فقط زمانی نمایان می شود که دستگاه شما عملکرد فاکس داشته باشد.

<Default Screen After Startup/Restoration>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می توانید صفحه پیش فرض نمایش داده شده در شروع به کار/بازیابی را تنظیم کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Default Screen After Startup/Restoration>
‎<Home>‎،‏ ‎<Copy>‎،‏ ‎<Fax>‎‏*1،‏ <Scan and Send>،‏ <Scan and Store>،‏ <Access Stored Files>،‏ <Fax/I-Fax Inbox>،‏ <Remote Scanner>،‏ <Tutorial>،‏<Dest./Fwd. Settings>،‏ <Print>،‏ <WSD Scan>،‏ <Scan for Mobile>،‏ <Mobile Portal>،‏ <uniFLOW Online Setup>
ترتیب تنظیمات ممکن است متفاوت از آنچه در دستگاه واقعی نمایش داده می شود باشد.
خیر
خیر
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
<Open Status Monitor Screen>: <On>,‏ <Off>
*1 فقط زمانی نمایان می شود که دستگاه شما عملکرد فاکس داشته باشد.
بسته به روش تأیید اعتباری که در مدیریت تأیید اعتبار شخصی مشخص شده است، ممکن است صفحه "ورود به سیستم" قبل از صفحه نمایش تنظیم شده در <Default Screen After Startup/Restoration> نشان داده شود.
زمانی که سرویس ورود به سیستم به تأیید اعتبار شناسه بخش تغییر کند و <Limit Functions> برای <Department ID Management> استفاده شود، ممکن است بسته به تنظیمات، صفحه <Home> یا صفحه ورود به سیستم برای وارد کردن پین/شناسه بخش قبل از صفحه تنظیم شده در<Default Screen After Startup/Restoration> نشان داده شود.

<Default Screen (Status Monitor)>‏

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می توانید صفحه ای را که با فشار دادن  (Status Monitor‎) نشان داده می شود، تغییر دهید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Default Screen (Status Monitor)>‏
<Default Status Type>: <Copy/Print>،‏ <Send>،‏ <Receive>،‏ <Store>،‏ <Consumables/Others>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
<Status/Log>: <Job Status>,‏ <Job Log>
<Details> (<Copy/Print>,‏ <Job Status>): <Print>,‏ <Copy>
‎<Details>‎ (<Send>,‏ ‎<Job Status>‎): ‎<Send>‎،‏ <Fax>‎‏*1
‎<Details>‎ (<Receive>,‏ ‎<Job Status>‎): ‎<Fax>‎‏*1، <Forward>
<Details> (<Copy/Print>,‏ <Job Log>): <Copy>،‏ <Printer>،‏ <Local Print>،‏ <Received Job Print>،‏ <Print Report>
‎<Details>‎ (<Send>,‏ ‎<Job Log>‎): ‎<Send>‎،‏ <Fax>‎‏*1
‎<Details>‎ (<Receive>,‏ ‎<Job Log>‎): ‎<Receive>‎،‏ <Fax>‎‏*1
*1 فقط زمانی نمایان می شود که دستگاه شما عملکرد فاکس داشته باشد.

‎<Display Fax Function>‎ *

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می توانید دستگاه را تنظیم کنید تا عملکرد "فاکس" را روی صفحه <Home> نشان دهد. اگر انتخاب کنید عملکرد "فاکس" نشان داده شود، همچنین می توانید انتخاب کنید که <Fax> در <Scan and Send> نشان داده شود. با اینکار می توانید همزمان به مقصدهای فاکس، ایمیل و فاکس اینترنتی ارسال کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Display Fax Function>
<On>,‏ <Off>
خیر
خیر
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
<Enable Fax in Scan and Send Function>: <On>,‏ <Off>

<Store Location Display Settings>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می توانید مقصدی را که زمان فشار دادن <Scan and Store> یا <Access Stored Files> نشان داده می شود، تغییر دهید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Store Location Display Settings>
<Network>: <On>,‏ <Off>
خیر
خیر
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
<Memory Media>: <On>,‏ <Off>

<Switch Language/Keyboard>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می توانید زبان/صفحه کلیدی را که روی نمایشگر پانل لمسی نشان داده می شود، انتخاب کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Switch Language/Keyboard>
<Language>,‏ <Keyboard Layout>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
ممکن است برخی از پیام ها به زبان انتخابی به درستی نشان داده نشوند. در این حالت، دوباره دستگاه را راه اندازی کنید. ممکن است برخی از پیام ها حتی با راه اندازی دوباره دستگاه هم تغییر نکنند.
اگر "تأیید اعتبار سرور" + "تأیید اعتبار دستگاه محلی" با استفاده از مدیریت تأیید اعتبار شخصی تنظیم شده باشند و بین زبان تنظیم شده در دستگاه و زبان تنظیم شده در Active Directory تفاوتی وجود داشته باشد، نام کامل فرستنده در پیام های ایمیل ارسال شده به گیرنده ظاهر نمی شود.

<Display Switch Language/Keyboard Button>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می توانید دکمه ای را که به شما امکان می دهد زبان و طرح صفحه کلید را تغییر دهید، نشان دهید. دکمه در خط پایین نمایشگر پانل لمسی نشان داده می شود.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Display Switch Language/Keyboard Button>
<On>,‏ <Off>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Use Keyboard Shift Lock Feature>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
اگر <Shift> را از صفحه مربوط به صفحه کلید فشار دهید،‏ می توانید یک حرف بزرگ وارد کنید. می توانید تنظیمات قفل تغییر را برای وارد کردن حروف بزرگ متوالی یا برای وارد کردن متنی که با یک حرف بزرگ شروع شود مشخص نمایید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use Keyboard Shift Lock Feature>
<On>,‏ <Off>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Registered Characters for Keyboard>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می توانید رشته هایی را که اغلب زمان وارد کردن مقصدهای "ایمیل/فاکس اینترنتی" با استفاده از صفحه کلید استفاده می شوند، مشخص نمایید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Registered Characters for Keyboard>
<Register/Edit>,‏ <Delete>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Display Remaining Paper Message>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می توانید تنظیم کنید پیامی نمایش داده شود که نشان دهد کاغذ باقیمانده بارگیری شده در منبع کاغذ کم است.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Display Remaining Paper Message>
<On>,‏ <Off>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<No. of Copies/Job Duration Status>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
تعداد کپی های تعیین شده و زمان تقریبی قبل از اینکه کار فعلی کامل شود در خط پایین نمایشگر پانل لمسی نشان داده می شود.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<No. of Copies/Job Duration Status>
<On>,‏ <Off>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
دقت زمان های تقریبی که در خط پایین نمایشگر پانل لمسی ظاهر می شوند ممکن است بسته به وضعیت دستگاه فرق داشته باشد.
اگر زمان انتظار از یک دقیقه کمتر باشد، زمان تقریبی ظاهر نمی شود.

<Notify to Clean Original Scanning Area>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می توانید دستگاه را تنظیم کنید تا زمانی که دستگاه لکه هایی را در ناحیه اسکن تغذیه سند ردیابی می کند، پیامی نشان دهد که به شما فرمان بدهد ناحیه اسکن را تمیز کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Notify to Clean Original Scanning Area>
<On>,‏ <Off>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Paper Type Selection Screen Priority>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می توانید برای زمانی که صفحه را جهت انتخاب نوع کاغذ نشان می دهید تنظیم کنید اولویت با صفحه تنظیم ساده (<Simple>) یا صفحه تنظیم دقیق (<Detailed>) باشد.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Paper Type Selection Screen Priority>
<Simple>,‏ <Detailed>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Switch Millimeter/Inch Entry>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می توانید در صفحات مختلف ورودی عددی مشخص کنید مقادیر عددی به میلیمتر یا اینچ وارد شوند.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Switch Millimeter/Inch Entry>
<mm>,‏ <Inch>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Display Logged-in User Name>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می توانید انتخاب کنید که آیا نام کاربر/نام نمایشگر روی نمایشگر پانل لمسی نشان داده شود یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Display Logged-in User Name>
<At Screen Top> (<User Name>،‏ <Display Name>)، <At Screen Bottom>،‏ <Off>
خیر
خیر
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
اگر تأیید اعتبار شناسه بخش به عنوان سرویس ورود تنظیم شود و <Department ID Management> روی <On> تنظیم شده باشد، شناسه بخش زمان انتخاب <At Screen Bottom> نشان داده می شود. در بالای صفحه نشان داده نمی شود.
اگر تأیید اعتبار شناسه کاربر به عنوان سرویس ورود تنظیم شود، <User Name> در صورت انتخاب <At Screen Bottom> نشان داده می شود.

<Display Remaining Toner Error Message>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
صفحه هشداری را نمایش می دهد که شما را قادر می سازد تا تشخیص دهید که وقتی تونر باقیمانده کم است، کدام رنگ در دستگاه کم است. این پیام مفید است، چرا که به شما امکان می دهد تا کارتریج تونر جدیدی را از پیش آماده کنید و کارهایی از این دست انجام دهید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Display Remaining Toner Error Message>
<On>,‏ <Off>
بله
خیر
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
صفحه هشداری برای شما نمایش داده می شود که از شما می خواهد تا یک کارتریج تونر جدید آماده کنید.
اگر برای بستن صفحه، گزینه <Close‎> را در صفحه هشدار فشار دهید، قادر خواهید بود عملیات های معمول را انجام دهید. با این حال، صفحه هشدار هر باری که دستگاه از حالت خواب بیدار می شود یا برق اصلی آن "وصل" می شود، ظاهر خواهد شد.
اگر کارتریج تونر جدید را قبلاً آماده کرده اید و دیگر نیازی به اعلان موجود نیست، عملیات <Delete Remaining Toner Error‎> را انجام دهید.
پیامی که نشان دهنده وضعیت است، صرفنظر از این تنظیمات در زیر صفحه باقی می ماند.

<Delete Remaining Toner Error>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
اگر <Display Remaining Toner Error Message> را روی <On‎> تنظیم کرده باشید، می توانید صفحه هشداری را که هنگام کم شدن مانده تونر ظاهر می شود حذف کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Delete Remaining Toner Error>
<Yes>,‏ <No>
بله
بله
خیر
خیر
-
اگر <Display Remaining Toner Error Message> روی <On> تنظیم شده باشد، هنگامی که تونر رنگ دیگری کم شود، صفحه هشدار مجدداً ظاهر می شود.

<IP Address Display Settings>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می توانید تنظیم کنید آیا آدرس IP روی صفحه اطلاعات شمارنده نشان داده شود یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<IP Address Display Settings>
<On>,‏ <Off>
خیر
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
این تنظیم تنها زمانی معتبر است که <Use IPv4> روی <On> تنظیم شده باشد.

<Display Scan for Mobile>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می توانید تعیین کنید آیا تنظیم <Scan for Mobile> که داده های اسکن شده را به دستگاه های همراه مانند تلفن های همراه و تبلت ها ارسال می کند فعال شود یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Display Scan for Mobile>
<On>,‏ <Off>
خیر
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Display Mobile Portal>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می توانید تنظیم کنید آیا <Mobile Portal> در صفحه <Home> نشان داده شود یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Display Mobile Portal>
<On>,‏ <Off>
خیر
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Display QR Code on Mobile Portal>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می توانید تنظیم کنید آیا کد QR در صفحه <Mobile Portal> نشان داده شود یا خیر. با استفاده از کد QR می توانید در زمان وارد کردن آدرس IPv4 دستگاه صرفه جویی کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Display QR Code on Mobile Portal>
<On>,‏ <Off>
خیر
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
838E-0H5