<Direct Connection Settings>

تنظیمات اتصال مستقیم را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Use Direct Connection>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏  <Network>‏  <Direct Connection Settings>
مشخص کنید از اتصال مستقیم استفاده شود یا خیر. اتصال مستقیم
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use Direct Connection>
<On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Direct Connection Type>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏  <Network>‏  <Direct Connection Settings>
نوع اتصال مستقیم را انتخاب کنید. اتصال مستقیم
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Direct Connection Type>
<Access Point Mode>,‏ <Wi-Fi Direct>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
اگر Wi-Fi Direct انتخاب شود، تنها یک دستگاه همراه می تواند وصل شود.

<Device Name for Wi-Fi Direct>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏  <Network>‏  <Direct Connection Settings>
نام دستگاه را برای استفاده جهت اتصالات مستقیم (Wi-Fi Direct) مشخص کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Device Name for Wi-Fi Direct>
Device Name for Wi-Fi Direct (Max 32 characters): Device Name
خیر
بله
بله
خیر
-
"-XY_Canon10" (که XY حروف تصادفی هستند) به طور خودکار به نام دستگاه برای Wi-Fi Direct اضافه می شود مگر اینکه نام دستگاه 22 نویسه یا بیشتر باشد که در این حالت "-XY_Canon10" اضافه نمی شود.

<Time Until Direct Connection Session Is Terminated>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏  <Network>‏  <Direct Connection Settings>
برای زمانی که انتقال/دریافت داده برای مدت طولانی انجام نمی شود در حالیکه ارتباط از اتصال مستقیم استفاده می کند، زمان قبل از خاتمه خودکار ارتباط را مشخص کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Time Until Direct Connection Session Is Terminated>
0 = Off‏، 1 تا 30 تا 60 دقیقه.
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
اگر <Always Keep Enabled If SSID/Network Key Specified> روی <On> تنظیم شده باشد، این تنظیم غیر فعال می شود.

<Access Point Mode Settings>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏  <Network>‏  <Direct Connection Settings>
تنظیمات را برای حالت نقطه دستیابی مشخص کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Access Point Mode Settings>
<Use Personal SSID and Network Key>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify SSID to Use>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<SSID>: SSID را وارد کنید
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Network Key to Use>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Network Key>: کلید شبکه را وارد کنید
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
زمانی که <Use Personal SSID and Network Key> روی <On> تنظیم شده باشد
اطلاعات مربوط به کاربر و کلید SSI/شبکه زمانی که مرتبط شده و در دستگاه ذخیره می شوند. تنها یک دستگاه همراه قابل اتصال است.
زمانی که <Use Personal SSID and Network Key> روی <Off> تنظیم شده باشد
اگر هر دو گزینه <Use Custom SSID> و <Use Custom Network Key> بر روی <On> تنظیم باشند، چندین دستگاه همراه همزمان قابل اتصال هستند. حداکثر پنج دستگاه به طور همزمان قابل اتصال است.
اگر یکی یا هر دو گزینه <Use Custom SSID> و <Use Custom Network Key>بر روی <Off> تنظیم باشند، هر بار از یک کلید شبکه یا SSID تصادفی برای اتصال استفاده می شود. تنها یک دستگاه همراه قابل اتصال است.

<Always Keep Enabled If SSID/Network Key Specified>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏  <Network>‏  <Direct Connection Settings>
اگر <Use Custom SSID> و <Specify Network Key to Use> در <Access Point Mode Settings> فعال شوند، اتصالات مستقیم بدون فشار دادن <Enable> در <Direct Connection> در <Mobile Portal> برقرار می شوند.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Always Keep Enabled If SSID/Network Key Specified>
<On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
دستگاه می تواند همزمان به چند دستگاه همراه وصل شود. حداکثر پنج دستگاه به طور همزمان قابل اتصال است.
اگر این روی <On>تنظیم شده باشد، تنظیم <Time Until Direct Connection Session Is Terminated> غیرفعال می شود.
اگر این روی <On> تنظیم شده باشد، دستگاه به طور کامل وارد حالت خواب نمی شود.

<IP Address Settings for Direct Connection>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏  <Network>‏  <Direct Connection Settings>
آدرس IP را برای توزیع در دستگاه های همراه متصل از طریق اتصال مستقیم مشخص کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<IP Address Settings for Direct Connection>
192.168.22.1
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
آدرس IP توزیع شده در دستگاه های همراه ممکن است تا نه عدد بزرگتر از مقدار آدرس IP تعیین شده باشد.

<Personal SSID and Network Key Settings>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏  <Network>‏  <Direct Connection Settings>
یک کلید شبکه و SSID برای هر کاربری که وارد دستگاه می شود و با استفاده از اتصال مستقیم وصل می شود مشخص کنید.
برای تنظیم یک SSID، ‏<Use Custom SSID> را روی <On> تنظیم کنید و SSID را وارد نمایید.
برای تنظیم یک کلید شبکه، ‏<Use Custom Network Key> را روی <On> تنظیم کنید و کلید شبکه را وارد نمایید.
اگر <Automatically Enable/Disable Direct Connection at Login/Logout> روی <On>تنظیم شده باشد، وقتی بدون فشار دادن <Mobile Portal>‏  <Direct Connection>‏ <Enable> به سیستم وارد می شوید، اتصالات مستقیم امکان پذیر هستند.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Personal SSID and Network Key Settings>
<Specify SSID to Use>: <On>,‏ <Off>
بله
بله
خیر
C
Personal Setting Information
<SSID>: SSID شخصی را وارد کنید.
بله
بله
خیر
C
Personal Setting Information
<Specify Network Key to Use>: <On>,‏ <Off>
بله
بله
خیر
C
Personal Setting Information
<Network Key>: کلید شبکه شخصی را وارد کنید.
بله
بله
خیر
C
Personal Setting Information
<Automatically Enable/Disable Direct Connection at Login/Logout>: <On>,‏ <Off>
بله
بله
خیر
C
Personal Setting Information
زمان تعیین این تنظیم به عنوان یک مدیر سیستم، <Personal Settings> در صفحه تنظیمات/ثبت را انتخاب کنید.

<Use Login Name as User Name for Print Jobs>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏  <Network>‏  <Direct Connection Settings>
مشخص کنید نام ورود به سیستم به عنوان نام کاربر در کارهای چاپی که با استفاده از اتصال مستقیم چاپ می شوند نشان داده شود یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use Login Name as User Name for Print Jobs>
<On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
838E-0HL