نصب درایورها

درایور چاپگر، درایور فاکس و درایورهای سایر گزینه های سیستم و همچنین نرم افزارهای مربوطه را روی رایانه خود نصب کنید.
1
قبل از نصب، آمادگی های لازم را انجام دهید.
واحد اصلی را به تجهیزات اختیاری مجهز کنید (تجهیزات اختیاری).
درایورها و نرم افزار مورد استفاده را از CD/‏DVD-ROM همراه محصول نصب کنید یا آنها را از وب سایت Canon مربوط به کشور/منطقه خود، که از طریق URL ذکرشده در پایین قابل دسترسی است، دانلود کنید.
(https://global.canon/en/support/)
آخرین نسخه های درایورها و نرم افزارها هنگام موجود شدن، روی وبسایت Canon بارگذاری می شوند. پس از بررسی محیط عملیاتی دستگاه تان، آنها را بر حسب نیاز دانلود کنید.
برخی عملکردهای درایورها و نرم افزارها، بسته به مدل دستگاه یا محیط عملیاتی، ممکن است موجود نباشند.
برخی درایورها ممکن است به طور کامل با سیستم عملیاتی که استفاده می کنید سازگار نباشد. سازگاری درایور با آخرین نسخه سیستم های عملیاتی را در وبسایت Canon بررسی کنید.
2
نصب درایورها را انجام دهید.
برای مشاهده جزئیات بیشتر در مورد نصب، به دفترچه های راهنمای درایورها و نرم افزارهایی که می خواهید استفاده کنید مراجعه نمایید.
اگر ارتباط از طریق آدرس IP مربوطه در <Firewall Settings> مجاز نباشد، نمی توانید درایور را نصب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به بخش "مشخص کردن آدرس های IP در تنظیمات دیوار آتش" مراجعه کنید.
پس از آن که درایور را نصب کردید، اگر ارتباط از طریق آدرس IP رایانه ای که درایور رویش نصب شده در <Firewall Settings> مجاز دانسته نشد، نمی توانید از آن رایانه چاپ کنید یا فاکس ارسال کنید.
838E-04A