تنظیمات خط فاکس

برای استفاده از فاکس در دستگاه، شماره فاکس و نام شرکت یا بخش را ثبت کنید تا هنگام ارسال فاکس، در دستگاه فاکس طرف دریافت کننده نمایش داده شود/چاپ شود. همچنین، نوع کانال ارتباطی را تنظیم کنید.
مدل های دارای عملکرد فاکس اختیاری
برای استفاده از عملکرد فاکس، گزینه های ضروری فاکس باید نصب شوند. گزینه های سیستم
اگر دستگاه به عنوان دستگاه سرویس گیرنده از راه دور استفاده می شود
تنظیمات <Register Unit Name> و <Select Line Type> در روال زیر مورد نیاز نیست.
1
 (Settings/Register) را فشار دهید.
2
<Function Settings>‏ <Send>‏ <Fax Settings>‏  <Set Line> را فشار دهید.
3
<Line 1>‏ <Register Unit Telephone Number> را فشار دهید.
4
شماره فاکس را وارد کنید و <OK> را فشار دهید.
شماره فاکسی که ثبت کرده اید، به گیرنده اعلام خواهد شد.
5
نامی را در <Register Unit Name> وارد کنید و <OK> را فشار دهید.
نامی که ثبت کرده اید، به گیرنده اعلام خواهد شد.
به جای نام واحدی که مشخص کرده اید، می توانید نام ارسال کننده را نمایش دهید یا چاپ کنید. عملیات اصلی ارسال فاکس ها
6
نوع خط را در <Select Line Type> انتخاب کنید و <OK> را فشار دهید.
اگر مطمئن نیستید که از چه نوع خطی استفاده می کنید، لطفاً با فروشنده یا دفاتر فروش شرکت تلفن تان تماس بگیرید.
پیکربندی تنظیمات بر اساس گزینه فاکس.
می توانید نام خط که در صفحه انتخاب خط نشان داده می شود را با استفاده از ‎<Edit Line Name for Select Line Screen>‎‎‏*1 ویرایش نمایید. ‎<Edit Line Name for Select Line Screen>‎
می توانید نمایش فهرست آدرس را طبق خط انتخاب شده در ‎<Default Address List When Selecting Line>‎‎‏*1 تغییر دهید. ‎<Default Address List When Selecting Line>‎
*1 مواردی را نشان می دهد که بسته به مدل دستگاه شما یا منطقه ممکن است در صفحه "تنظیمات/ثبت" نشان داده نشوند.
838E-04C