نظارت و کنترل از طریق SNMP

SNMP پروتکلی برای پایش و کنترل دستگاه های ارتباطی روی شبکه بر اساس دیتابیس اطلاعات مدیریت به نام MIB می باشد. می توانید اطلاعات خطاهای دستگاه و تعداد چاپ ها را از طریق رایانه بررسی کنید. دستگاه از SNMPv1 و SNMPv3 پشتیبانی می کند که در آنها عملکردهای امنیتی ارتقا یافته است. می توانید از هر کدام یا هر دوی آنها استفاده کنید. بر اساس محیط و اهداف تان، هر عملکرد را تنظیم کنید.
SNMPv1
SNMPv1 دامنه ارتباط را بر اساس اطلاعاتی که نام جامعه نامیده می شود، مشخص می کند. اما از آنجایی که نام جامعه به صورت متن انبوه به شبکه ها ارسال می شود، ممکن است نسبت به مسائل امنیتی آسیب پذیر باشد. برای اطمینان از ایمنی، SNMPv1 را لغو کنید و از SNMPv3 استفاده کنید.
SNMPv3
SNMPv3 به شما کمک می کند تا مدیریت دستگاه شبکه را با عملکرد امنیتی قوی انجام دهید.
وقتی نرم افزار مدیریت SNMP قابل استفاده است، می توانید دستگاه را از طریق رایانه تنظیم، نظارت و کنترل کنید. برای مشاهده جزئیات بیشتر، به دفترچه راهنمای نرم افزارتان مراجعه کنید.

تنظیم SNMPv1/SNMPv3

1
 (Settings/Register) را فشار دهید.
2
<Preferences>‏  <Network>‏  <SNMP Settings> را فشار دهید.
3
SNMPv1 را تنظیم کنید.
1
<On> را در <Use SNMPv1> فشار دهید.
اگر از SNMPv1 استفاده نمی کنید، <Off> را فشار دهید.
2
<Set Dedicated Community>،‏ <Set Community Name 1> یا <Set Community Name 2> را فشار دهید.
جامعه انحصاری، جامعه ای (گروهی) است که با استفاده از نرم افزار مدیریت برای مدیران آماده شده است. برای استفاده از جامعه انحصاری، <Set Dedicated Community> را فشار دهید. برای مشخص کردن جامعه عمومی، <Set Community Name 1> یا <Set Community Name 2> را فشار دهید.
3
جامعه را تنظیم کنید.
<Dedicated Community‎>‏/<Community Name 1‎>‏/<Community Name 2‎>
برای استفاده از جامعه انتخابی، <On> را فشار دهید. وقتی نمی خواهید از جامعه استفاده کنید، <Off> را فشار دهید.
<MIB Access Permission>
برای هر جامعه، امتیاز دسترسی MIB را از <Read/Write> یا <Read Only> انتخاب کنید.
<Community Name>
با استفاده از نویسه های حرفی عددی، نام اجتماعی که به آن تعلق دارید را وارد کنید. اگر <Set Dedicated Community> را انتخاب کنید، نمی توانید نام اجتماع انحصاری را تنظیم کنید.
4
<OK‎> را فشار دهید.
4
SNMPv3 را تنظیم کنید.
1
<On> را در <Use SNMPv3> فشار دهید.
اگر از SNMPv3 استفاده نمی کنید، <Off> را فشار دهید.
2
<Administrator Settings‎> را فشار دهید.
3
تنظیمات ضروری را مشخص کنید و <OK> را فشار دهید.
<Use Administrator>
اگر از مدیر استفاده می کنید، روی <On> تنظیم کنید.
<Encryption Password>
اگر از کلمه عبوری استفاده کنید که متفاوت از تأیید اعتبار است، <Use Same Password as for Authentication> را لغو انتخاب کنید، و <Encryption Password> را فشار دهید و کلمه عبور را وارد کنید.
اگر "سرپرست" غیرفعال است، نمی توانید <Administrator Settings> را تنظیم کنید (تنظیمات <Use Administrator> روی <Off> ثابت شده است).
4
<User Settings>‏  <Register> را فشار دهید.
5
اطلاعات ضروری را وارد کنید.
<User Name>
با استفاده از نویسه های حرفی عددی، نام کاربری را وارد کنید.
نمی توانید از حروف " Administrator" برای ثبت نام کاربری استفاده کنید. اگر می خواهید از حروف "Administrator" استفاده کنید، باید <Use Administrator> را روی <Off> زیر <Administrator Settings> تنظیم کنید.
<MIB Access Permission>
امتیاز دسترسی MIB را از <Read/Write> یا <Read Only> انتخاب کنید.
<Security Settings>
ترکیبی از تأیید اعتبار و رمزگذاری را انتخاب کنید. <Auth. Yes/Encrypt. Yes>،‏ <Auth. Yes/Encrypt. No>، یا <Auth. No/Encrypt. No> را انتخاب کنید.
6
<Next‎> را فشار دهید.
7
اطلاعات ضروری را وارد کنید.
<Authentication Algorithm>
MD5, SHA1 یا SHA2 را بر اساس محیط تان انتخاب کنید. برای SHA2، از میان چهار طول هَش (224 بیت، 256 بیت، 384 بیت یا 512 بیت) یکی را انتخاب کنید.
<Authentication Password>
کلمه عبوری را برای استفاده جهت تأیید اعتبار وارد کنید. وقتی کلمه عبور وارد شد، <Confirm> برای تأیید نمایش داده می شود. کلمه عبور را دوباره وارد کنید.
<Encryption Algorithm>
<DES> یا <AES> را بر اساس محیط تان انتخاب کنید.
<Encryption Password>
کلمه عبوری را برای استفاده از رمزگذاری وارد کنید. وقتی کلمه عبور وارد شد، <Confirm> برای تأیید نمایش داده می شود. کلمه عبور را دوباره وارد کنید.
8
<OK>‏  <OK> را فشار دهید.
9
<OK‎> را فشار دهید.
5
تنظیمات را در <Retrieve Printer Mngt. Information from Host> پیکربندی کنید.
اگر روی <On> تنظیم کنید، می توانید به صورت دوره ای اطلاعات مدیریت چاپگر مانند پروتکل چاپ را از رایانه ای در شبکه با استفاده از SNMP به دست آورید.
6
<OK‎> را فشار دهید.
7
 (Settings/Register)‏ <Yes> را فشار دهید.
هنگام استفاده از SNMPv1 و SNMPv3 به صورت ترکیبی، توصیه می شود که امتیاز دسترسی MIB برای SNMPv1 را روی <Read Only> تنظیم کنید. اگر <Read/Write> را تنظیم کنید، تقریباً همه عملیات دستگاه قابل اجرا می شود، و عملکردهای امنیتی قوی SNMPv3 تحت تأثیر قرار نمی گیرد. امتیاز دسترسی MIB می تواند در SNMPv1 یا SNMPv3 تنظیم شود. در SNMPv3، می توانید آنها را برای هر کاربر تنظیم کنید.
838E-046