تنظیم اتصال با استفاده از حالت کد پین WPS

برخی روترهای WPS (تنظیم حفاظت شده Wi-Fi) از حالت دکمه فشاری پشتیبانی نمی کنند. در این موارد، کد پین ایجاد شده در دستگاه را در دستگاه شبکه ای ثبت کنید.
ایجاد کد پین در دستگاه
1
 (Settings/Register) را فشار دهید.
2
<Preferences>‏  <Network>‏  <Wireless LAN>‏  <Wireless LAN Settings>‏  <WPS PIN Code Mode> را فشار دهید.
یک کد پین ایجاد می شود.
ثبت کد پین در روتر بی سیم
کد پین را ظرف دو دقیقه پس از ایجاد کد پین ثبت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به دفترچه راهنمای دستگاه شبکه ای خود مراجعه کنید.
1
دسترسی به روتر بی سیم از رایانه.
2
صفحه ورود کد پین WPS را نمایش دهید.
3
کد پین ایجاد شده را در روتر بی سیم ثبت کنید.
وقتی روتر LAN بی سیم شناسایی شد و پیکربندی تمام شد، صفحه <Connected.‎> نمایش داده خواهد شد.
اگر روتر بی سیم برای استفاده از تأیید اعتبار WEP تنظیم شده است، نمی توانید با استفاده از WPS اتصال را تنظیم کنید.
838E-03J