تنظیم اتصال با استفاده از حالت دکمه فشاری WPS

اگر روتر بی سیم تان از حالت دکمه فشاری WPS (تنظیم حفاظت شده Wi-Fi) پشتیبانی می کند، می توانید به سادگی اتصال را با دکمه WPS روی روتر تنظیم کنید.
 (Settings/Register) <Preferences>‏  <Network>‏  <Wireless LAN>‏  <Wireless LAN Settings>‏  <WPS Push Button Mode>‏  دکمه WPS روی روتر بی سیم را فشار دهید و نگه دارید
وقتی روتر LAN بی سیم شناسایی شد و پیکربندی تمام شد، صفحه <Connected.‎> نمایش داده خواهد شد.
بسته به دستگاه شبکه ای، ممکن است لازم باشد دکمه WPS را به مدت 2 ثانیه یا بیشتر فشار داده و نگه دارید. برای راهنمایی به دفترچه راهنمای دستگاه شبکه مراجعه کنید.
اگر روتر بی سیم برای استفاده از تأیید اعتبار WEP تنظیم شده است، نمی توانید با استفاده از WPS اتصال را تنظیم کنید.
838E-03H