نمی توان چاپ کرد

ابتدا این موارد را بررسی کنید

آیا نشانگر پردازش/داده (روی پانل کنترل) چشمک می زند یا روشن است؟

اگر این نشانگر چشمک زن یا روشن است، سندی در حال پردازش یا در انتظار پردازش است. صبر کنید تا پردازش تمام شود، یا از روی صفحه، سندی را که می خواهید اولویت بندی کنید برای بررسی وضعیت چاپ انتخاب نمایید.
بررسی وضعیت و سابقه چاپ
چاپ اسناد نگه داشته شده در دستگاه

آیا پیامی روی نمایشگر پانل لمسی نمایش داده می شود؟

وقتی در حین کار با دستگاه، خطا یا مشکلی پیش می آید، پیامی روی نمایشگر پانل لمسی نمایش داده می شود.
یک پیام یا شماره که با "#" شروع می شود (یک کد خطا) نشان داده می شود

آیا <Auto Select> روی <No> تنظیم شده است؟

برای تغییر به حالت عملیاتی موردنظر، همه موارد یا مواردی را که از آن استفاده می کنید به <Yes> تغییر دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر، از طریق سایت راهنمای آنلاین به Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) مراجعه کنید.

آیا نگهداری اجباری چاپ فعال است؟

اگر فعال است، ممکن است برخی اسناد بسته به تنظیماتشان چاپ نشده باشند.
پیکربندی تنظیمات چاپ اجباری

آیا چاپ را ازطریق سرور چاپ با استفاده از دستور LPR انجام می دهید؟

وقتی به صورت متوالی داده های PDF را با استفاده از دستور LPR چاپ می کنید، هر بار یک کار را در فاصله زمانی تنظیم شده در <Timeout> اجرا کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، از طریق سایت راهنمای آنلاین به Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) مراجعه کنید.
838E-0R4