גישה לקבצים מאוחסנים

חלק מהמצבים המתוארים כאן מתייחסים למצבים של הפונקציה <צילום>.

מסך בחירת מקום אחסון

רשת

מדיית זיכרון

מסך בחירה

רשת

מדיית זיכרון

מסך הגדרות הדפסה

רשת

מדיית זיכרון

אפשרויות מסך הגדרות הדפסה

רשת

מדיית זיכרון

838F-0SA